Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) to strategiczny dokument opisujący działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Celem programu jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i europejskim w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów. Program zapewni współpracę istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, eliminując jednocześnie powielające się dotychczas funkcjonalności. Wypełnienie celów PZIP mierzone będzie odsetkiem obywateli i przedsiębiorców korzystających z e-usług administracji publicznej oraz poziomem satysfakcji użytkowników.

Administracja jest powołana przede wszystkim do tego aby służyć obywatelowi. Dlatego w programie w centrum uwagi są usługi publiczne świadczone drogą elektroniczną skierowane do obywateli, w tym przedsiębiorców oraz wymagania, którym trzeba sprostać w perspektywie do roku 2020, związane z rozwojem nowoczesnego, cyfrowego społeczeństwa, wykorzystującego potencjał informacji sektora publicznego. Nowe podejście do informatyzacji jest zintegrowane. Oznacza to, że wszelkie działania związane z wdrażaniem systemów informatycznych będą podporządkowane spójnemu obiegowi informacji w państwie.

PZIP, obok Narodowego Planu Szerokopasmowego, jest dokumentem wykonawczym dla strategii rozwoju, czyli strategii Sprawne Państwo 2020 (SP 2020). Odnosi się też pośrednio do pozostałych strategii ponadsektorowych i nawiązuje do wytyczonych tam najważniejszych priorytetów, celów i planów rozwojowych oraz innowacyjnych działań. Dokument odgrywa też istotną rolę w planowaniu wydatków współfinansowanych przez Unię Europejską w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Program jest ściśle powiązany z przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC) strategicznym dokumentem Policy Paper dotyczącym cyfrowego rozwoju Polski do 2020 r. oraz Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa powstał w ścisłej współpracy z pozostałymi resortami i instytucjami publicznymi, które aktywnie będą uczestniczyć w realizacji działań przewidzianych w programie i wynikających z niego przedsięwzięć związanych z informatyzacją państwa. Realizacja PZIP będzie angażowała również jednostki samorządu terytorialnego oraz uwzględniała ich dotychczasowy dorobek.

Wychodząc od diagnozy stanu informatyzacji na dziś, w programie pokazano cele do osiągnięcia i sposoby ich realizacji, a także propozycję działań pozwalających monitorować efektywność osiągania rezultatów.

Dotychczasowy proces informatyzacji charakteryzował się rozwiązaniami wyspowymi, które odpowiadały zapotrzebowaniu poszczególnych sektorów administracji publicznej, jednak nie zapewniały dostatecznej interoperacyjności systemów, co mogło mieć negatywny wpływ na realizację e-usług. W tej sytuacji niezbędne stało się wprowadzenie nowego instrumentu planowania i koordynacji informatyzacji działalności podmiotów publicznych. Instrumentem tym jest, ustanawiany w drodze uchwały Rady Ministrów, „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (wersja zaktualizowana)”, wzbogacony o „Strategię Informatyzacji Państwa”.

Program jest i będzie aktualizowany stosownie do zmian technologicznych, organizacyjnych, społecznych i gospodarczych zachodzących w otoczeniu administracji. Pierwsza taka ewaluacja miała miejsce w maju 2016. W wyniku tej ewaluacji powstał dokument pt. „Strategia Informatyzacji Państwa – Plan Działań Ministra Cyfryzacji” (SIP MC, zwany także Strategią), który precyzyjnie określa kierunki działań, jakie Minister Cyfryzacji podejmie w zakresie informatyzacji państwa polskiego oraz narzędzia, jakie będą służyć osiągnięciu wyznaczonych celów. Do priorytetów Ministra Cyfryzacji należy racjonalizacja z punktu widzenia finansowego i celów oraz  centralizacja tworzonych przez administrację systemów teleinformatycznych, przy założeniu, że obywatel jest głównym beneficjentem wszelkich działań administracji.

  1. Strategiczny kontekst europejski i krajowy

  2. Diagnoza stanu informatyzacji Państwa

  3. Cele Programu

  4. Co zrobimy - kierunki interwencji

  5. Finansowanie

  6. Jak to zrobimy - realizacja programu

  7. Podsumowanie i korzyści z realizacji programu

Załącznik nr 1: „Strategia Informatyzacji Państwa – Plan Działań Ministra Cyfryzacji”

Załącznik nr 2: Katalog rekomendowanych e-usług

Załącznik nr 3: Etapy wdrażania Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 

Załącznik nr 4: Słowniczek skrótów