Co robimy

Trzy koła zębate symbolizujące dziedziny, którymi zajmuje się MAC: Telekomunikację, Impet cyfrowy i Administrację

Misja, Wizja, Priorytety

Misja: 

Celem MC jest, by państwo jak najlepiej służyło swoim obywatelom. 

Wizja: 

  • Chcemy, by obywatele stali w centrum rozwiązań informatycznych – dzięki temu administracji łatwiej będzie się zmieniać i unowocześniać.
  • Chcemy, by jak najwięcej obywateli umiało wykorzystywać narzędzia cyfrowe do pracy, twórczości i poprawy jakości życia.
  • Chcemy wykorzystywać nowe technologie , by zwiększać udział obywateli w wypracowywaniu rozwiązań i decyzji w kraju, Europie, w sprawach dotyczących telekomunikacji i wolności w sieci.

Zadaniem Ministerstwa jest to, by skuteczna cyfryzacja poprawiała jakość życia obywateli. MAC łączą się trzy dziedziny: budowa infrastruktury, rozwój e-usług i wspieranie kompetencji cyfrowych. To ważne połączenie – bo razem daje to, czego osobno nie da się zrobić. Cyfryzacja kraju nie ogranicza się bowiem do inwestycji w infrastrukturę. To także wielki społeczny proces. Może on nam dać nowy impuls do rozwoju.

Nazywamy go impetem cyfrowym.

Aby wesprzeć wspólny wysiłek, stworzyliśmy specjalne narzędzie – program Polska Cyfrowa (PO PC) wspierany z funduszy unijnych.

Szczegółowe zadania

  • Budowa internetowych sieci szerokopasmowych (Narodowy Plan Szerokopasmowy, wspieranie budowy sieci przez samorządy)
  • Rozwój e-administracji, czyli umożliwianie załatwiania spraw przez komputer (Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa wyznacza cele , Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji koordynuje prace)
  • Dostosowywanie prawa do zmian cyfrowych i budowa społeczeństwa informacyjnego, czyli takiego, które potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie (reforma ochrony prywatności w Europie, wykorzystanie informacji sektora publicznego, wspieranie e-umiejętności, Latarnicy Polski Cyfrowej)

Impet cyfrowy i społeczeństwo cyfrowe

symbol PO PC: dwie strzałki na tle konturu Polski

Impet cyfrowy

Cyfryzacja to źródło rozwojowego impetu. Trzeba ją tylko traktować kompleksowo - nie ograniczając się do samej informatyzacji i e-usług. Równie ważne są umiejętności cyfrowe obywateli, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w relacjach między ludźmi, a także do podejmowania decyzji na różnych szczeblach. Dzięki cyfryzacji możemy tworzyć lepsze państwo – takie, które lepiej służy swoim obywatelom.

 

symbol nowego podejścia do e-administracji: ludzie w kole

E-usługi

Podstawowe zadania informatyczne to budowa e-usług i infrastruktury dostępu (sieci). E-usług mamy coraz więcej, ale powstały one w różnych instytucjach centralnych, a także w samorządach. Musimy je standaryzować, dbać o jakość – doprowadzić do tego, by obywatel mógł i chciał z nich korzystać.

symbol umiejętności cyfrowych: wskazujący palec dotyka ekran tabletu

Umiejętności cyfrowe

MAC prowadzi projekty wspierające kompetencje cyfrowe Polaków – jak np. Latarnicy Polski Cyfrowej. Wspiera wykorzystanie różnych form konsultacji i tworzy zainteresowanym obywatelom możliwości zabierania głosu w kluczowych dla Polski debatach – takich jak dotycząca wolności w internecie (np. na forum ITU), reformy ochrona danych osobowych w Europie, otwierania dostępu do informacji  sektora publicznego.

Internet i telekomunikacja

symbol telekomunikacji: nadajnik

Telekomunikacja

Ważnym zadaniem państwa jest wspieranie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym sieci szerokopasmowych. Zmieniająca się rzeczywistość technologiczna wymaga uwzględniania tego w prawie. Istotne dla kraju sprawy w dziedzinie telekomunikacji rozstrzygają się na szczeblu międzynarodowym (m.in. w Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym ITU). Zajmuje się tym MAC i podległy mu Urząd Komunikacji Elektronicznej.