O nas

Ikona symbolizująca ministerstwo.

O ministerstwie

Ministerstwo Cyfryzacji powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 roku
(w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji).
Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja.

Wizja:

Chcemy, żeby Polska była państwem innowacyjnym i przyjaznym, w którym interakcje między państwem, obywatelami i przedsiębiorcami są proste.

Misja:

Celem działania Ministerstwa Cyfryzacji jest doprowadzenie do tego, żeby dzięki cyfryzacji ludziom żyło się lepiej.

Wartości:

•Obywatel jest najważniejszy
•Dotrzymujemy słowa
•Budujemy fundamenty
•Szanujemy pieniądze publiczne
•Jesteśmy gotowi na więcej
Ikona symbolizuje Instytucje podległe i nadzorowane przez ministerstwo.

Instytucje podległe i nadzorowane przez Ministra Cyfryzacji

Informacje dotyczące instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Cyfryzacji.

Więcej informacji o: Instytucje podległe i nadzorowane przez Ministra Cyfryzacji.

Ikona symbolizująca organy ministerstwa.

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC)

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należy w szczególności rozpatrywanie projektów dokumentów rządowych w zakresie związanym między innymi z informatyzacją administracji publicznej i rejestrami publicznymi, rozwojem społeczeństwa informacyjnego i rozwojem sieci szerokopasmowych, polityką audiowizualną, wdrażaniem rozwiązań informatycznych, w szczególności dotyczących edukacji, ochrony zdrowia i podpisu elektronicznego oraz zastosowaniem technologii informacyjnych w budowie gospodarki opartej na wiedzy.

Więcej informacji o: Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC)

Ikona - Rada do Spraw Cyfryzacji

Rada do Spraw Cyfryzacji (RdSC)

Rada jest think-tankiem, którego członkowie wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem Ministerstwo Cyfryzacji oraz Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Rada opiniuje dokumenty strategiczne i inne dokumenty związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Współpracuje na przykład w takich obszarach jak integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci, likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci.

Więcej informacji o: Radzie do Spraw Cyfryzacji (RdSC)

Ikona Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Od 1 stycznia 2017 r. przy ministrze właściwym do spraw informatyzacji działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Więcej informacji

Ikona - Raporty i dane.

Raporty, dane i badania

Badania i raporty, przygotowane w Ministerstwie lub realizowane na jego zlecenie, dotyczące m.in. kwestii rozwoju cyfrowego społeczeństwa, gospodarki opartej na wiedzy i elektronicznej administracji w Polsce, postrzegania e-administracji przez internautów, telekomunikacji i szerokopasmowego internetu.

Więcej informacji o: Raportach, danych i badaniach

Ikona symbolizująca patronaty udzielane przez ministerstwo.

Patronaty Ministerstwa Cyfryzacji (MC)

Informacje dotyczące zasad przyznawania patronatów w Ministerstwie Cyfryzacji oraz aktualna lista przyznanych patronatów.

Więcej informacji o Patronatach Ministerstwa Cyfryzacji (MC)

Infografika "rejestry i ewidencje".

Rejestry i ewidencje

Informacje o ewidencjach i rejestrach pozostających we właściwości Ministra Cyfryzacji.

Więcej informacji o: Rejestrach i ewidencjach