Słownik pojęć

7 oś PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 realizuje projekty z funduszy unijnych w ramach ośmiu osi priorytetowych. Oś priorytetowa 7. to "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji (zobacz też "Program Operacyjny" i "PO IG")

8 oś PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 realizuje projekty z funduszy unijnych w ramach ośmiu osi priorytetowych. Oś priorytetowa 8. to "Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie innowacyjności gospodarki" (zobacz też "Program Operacyjny" i "PO IG")

ACTA - (po angielsku Anti-Counterfeiting Trade Agreement) – porozumienie międzynarodowe dotyczące zwalczania obrotu towarami podrabianymi, w tym prawnie chronionymi jak np. niektóre treści rozpowszechniane przez Internet. W Unii Europejskiej nie wejdzie w życie na skutek decyzji Parlamentu Europejskiego. Sposób pracy nad umową (negocjacje były prowadzone w sposób tajny) oraz sam kształt umowy (wzmocnienie ochrony praw własności intelektualnej w Internecie i zagrożenie dla ochrony wolności słowa i prawa do prywatności) wywołał sprzeciw społeczny w wielu krajach, m.in. w Polsce

Art. 243  - artykuł ustawy o finansach publicznych (z dnia 27 sierpnia 2009 r.). Bardzo ważny dla finansów samorządów,  określa bowiem, ile mogą od 2014 r. wydać na spłatę swoich zobowiązań. Jeśli przekroczą wskazany w ustawie wskaźnik, stracą prawo do uchwalania budżetu

CEF  (po angielsku Connecting Europe Facility) - zaproponowany przez Komisję Europejską w 2011 r. nowy strategiczny mechanizm unijny finansujący inwestycje infrastrukturalne dotyczące transportu, energii i sieci cyfrowych.  Finansowanie w ramach CEF ma głównie na celu zwiększenie wiarygodności projektów infrastrukturalnych i obniżenie ich profilów ryzyka

"Connected Continent" – (po polsku "Łączność na całym kontynencie")  to pakiet propozycji telekomunikacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską we wrześniu 2013 r. Celem jest zbudowanie jednolitego rynku łączności w Unii Europejskiej

Cookies czyli ciasteczka -  niewielkie pliki, wysyłane przez strony internetowe, które odwiedzamy, na nasz komputer, albo inne urządzenie, z którego w danej chwili korzystamy. W ten sposób przeglądarka m.in. zapamiętuje miejsca naszych odwiedzin na stronie. Można jednak tak zmienić ustawienia przeglądarki, by uniemożliwić przetwarzanie ciasteczek

Dostępność - wiedza o tym, jak tworzyć strony i serwisy internetowe dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych

Dywidenda cyfrowa - częstotliwości radiowe zwolnione przez nadawców tradycyjnej, tzw. analogowej telewizji. Sygnał analogowy zajmował więcej miejsca. Dlatego m.in. do czasu przełączenia się na cyfrową telewizję naziemną były tylko 3 telewizyjne programy ogólnopolskie. Teraz tych programów jest więcej, a i tak pozostają wolne częstotliwości radiowe, które można wykorzystać do rozwoju telefonii komórkowej i internetu

E-book - książka w formie cyfrowej. W Unii Europejskiej taka książka traktowana jest jak usługa, dlatego podatek VAT na e-booki jest wyższy niż np. na książki w wersji papierowej. Polska zabiega o zmianę tego stanu rzeczy i obniżenie stawki podatku VAT na e-booki do poziomu podatku, jakim obłożone są książki tradycyjne. To wymaga jednak zmiany unijnej dyrektywy ws. VAT

EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ePUAP - miejsce w internecie (portal internetowy), gdzie obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe przez internet a jednostki publiczne mogą udostępniać wybrane usługi publiczne on-line. Liczba spraw, które można załatwić bez wizyty w urzędzie rośnie. Potrzebny jest do tego podpis cyfrowy, który jest bezpłatny (nazywa się "profilem zaufanym")

Europejska Agenda Cyfrowa – unijna strategia w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii, wyznaczająca Komisji Europejskiej i państwom członkowskich cele i zadania do realizacji na lata 2010 – 2015

GIODO -  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, obecnie jest nim Wojciech Wiewiórowski. Stoi na straży przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, np. ich gromadzenia lub przetwarzania. GIODO jest niezależny od rządu i jest powoływany i odwoływany przez Sejm za zgodą Senatu

Informacja publiczna - każda informacja o sprawach publicznych

ITU - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, agenda ONZ zajmująca się sprawami telekomunikacji i łączności

Komisja Europejska (KE) - jedna z instytucji Unii Europejskiej. Reprezentuje interesy Unii jako całości, a nie interesy poszczególnych krajów. Czuwa nad realizacją polityki unijnej i reprezentuje Unię Europejską na arenie międzynarodowej

KRMC - Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, omawia wszystkie ważne projekty informatyczne w kraju

KPRM - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Megaustawa - ustawa z 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Ułatwia realizację inwestycji związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej

Oś priorytetowa -  każdy Program Operacyjny podzielony jest tzw. osie priorytetowe, czyli zbiory działań niezbędnych do realizacji danego programu, które mogą być dofinansowane z pieniędzy unijnych

PZIP - Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Opisuje stan e-usług publicznych w kraju i pokazuje, w jaki sposób zbudować z nich spójny system skoncentrowany na potrzebach obywateli

Programy Operacyjne (często skracany "PO") - programy pomocy, w ramach których Polska korzysta z pieniędzy Unii Europejskiej. Każdy program opisuje, na co i jak mogą zostać wydane unijne pieniądze i kto może je wydawać

PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  na lata 2007-13. Ten program pozwala wykorzystać fundusze unijne na rozwój gospodarczy. Mogą z nich korzystać przedsiębiorcy, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane m.in. z badaniami i rozwojem czy nowoczesnymi technologiami. W ramach tego projektu rozwijana jest też e-administracja, czyli systemy usprawniające załatwianie spraw urzędowych. a także wspieranie dostępu do internetu

PO PC - Program Operacyjny Polska Cyfrowa, który będzie realizowany w latach 2014-2020 ze środków unijnych. Pieniądze zostaną wydane na cyfryzację kraju – szybki internet, e-usługi i kompetencje cyfrowe Polaków

Rada Europy - międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu takich jak Armenia czy Azerbejdżan. Obecnie liczy 47 członków. Zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.

Rada Europejska - jedna z instytucji Unii Europejskiej, w jej skład wchodzą przywódcy krajów Unii Europejskiej, czyli premierzy lub prezydenci. Rada Europejska wskazuje Unii Europejskiej ogólne kierunki działań i priorytety polityczne

Rada Unii Europejskiej - jedna z głównych instytucji decyzyjnych Unii Europejskiej (obok Parlamentu Europejskiego), skupia ministrów państw członkowskich Unii Europejskiej zajmujących się poszczególnymi dziedzinami. Jest 10 konfiguracji Rady, w zależności od tematu rozpatrywanych spraw

Rada JHA - (po angielsku Justice and Home Affairs Council) – jedna z konfiguracji Rady Unii Europejskiej, na której Ministrowie państw członkowskich UE podejmują decyzje dotyczące kwestii związanych z wymiarem sprawiedliwości i sprawami wewnętrznymi. Polskę na Radzie JHA reprezentują Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw Wewnętrznych oprócz tematu związanego z rozporządzeniem ws. ochrony danych osobowych, za które odpowiada Minister Administracji i Cyfryzacji

Rada TTE (po angielsku Transport, Telecommunications and Energy Council) - jedna z konfiguracji Rady Unii Europejskiej, na której ministrowie państw członkowskich UE podejmują decyzje dotyczące kwestii związanych z transportem, telekomunikacją i energią. W zakresie telekomunikacji Polskę na Radzie TTE reprezentuje Minister Administracji i Cyfryzacji

Reforma ochrony danych osobowych – jedna z kluczowych reform, nad którymi pracuje obecnie Unia Europejska. Jej celem jest zmiana europejskich przepisów o ochronie danych osobowych, tak aby w większym stopniu odpowiadały wyzwaniom związanym z postępem technologicznym i globalizacją. Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są z 1995 roku – to czas, kiedy twórca Facebooka miał 11 lat

Re-use (po polsku "ponowne wykorzystanie") - zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej informacje te można ponownie wykorzystywać. Np. informacje o rozkładzie jazdy autobusów można wykorzystać do zrobienia aplikacji na telefon komórkowy, która podpowie, jak dojechać do danego miejsca (zobacz też "Informacja publiczna")

TTIP (po angielsku Transatlantic Trade and Investment Partnership -Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji) – obecnie negocjowana umowa handlowa między UE a USA. Jej celem ma być zniesienie barier i ułatwienie wymiany handlowej między UE a USA

UKE - Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zajmuje się rynkiem usług telekomunikacyjnych i pocztowych

UŚUDE - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną