Dostępność

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 4. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 7. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Dążymy do tego, by serwis mac.gov.pl spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

DWA ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU WWW.MC.GOV.PL 

Aspekt techniczny

Serwis  www.mc.gov.pl w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Listę zadań wraz ze statusem ich realizacji prezentujemy poniżej. Często są to skomplikowane zagadnienia związane z programowaniem. Szczegółowe wyjaśnienia poszczególnych aspektów technicznych prezentują praktyczne podręczniki wydawane przez organizacje zajmujące się dostępnością:

Szczegółowe informacje dotyczące mc.gov.pl 

Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie mc.gov.pl od początku jego istnienia, tj. od grudnia 2015 r.

 • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony, zarówno dla wersji polskiej, jak i wersji angielskiej.
 • W tekście mogą znajdować się obce słowa – zajmujemy się przecież nowymi technologiami  - staramy się nie tylko je objaśniać, ale zaznaczać język, z którego słowo czy nazwisko pochodzi, by czytniki dla osób niewidzących poprawnie rozpoznawały te słowa (wprowadziliśmy tę poprawkę po tym, jak eksperci od dostępności wskazali nam w raporcie o dostępności konieczność takiej zmiany). W serwisie dostępny jest słownik nowych i trudnych pojęć 
 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
 • Pułapki klawiaturowe - wykluczona
 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
 • Listy - prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowana i opisana wyszukiwarka i formularz do zgłaszania uwag; kolejne formularze (np. dotyczące akredytacji online) będziemy budować zgodnie z zasadami dostępności.
 • Formularze (informacja o błędach) - jeśli wyszukiwarka nie odnajdzie danego wyniku w serwisie, użytkownik zostanie o tym poinformowany. Przygotowana jest strona 404.
 • Linki - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków, brak wymuszonego otwierania w nowych oknach, wprowadzone linki blokowe.
 • Linki graficzne - prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 • Nawigacja - spójna i logiczna w całym serwisie.
 • Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • Skip links -  prawidłowo wdrożone.
 • Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Kontrast - wymaganie spełnione; w miarę możliwości staramy się także zapewnić alternatywę tekstową dla infografik.
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

DOBRE PRAKTYKI

Mamy nadzieję, że nasze doświadczenie oraz dobre praktyki, z których czerpiemy, przydadzą się także innym właścicielom i twórcom serwisów internetowych. Bo to się po prostu wszystkim opłaca.

PRZYDATNE LINKI

 1. Web Content Accessibility Guidelines 2.0
 2. Polskie tłumaczenie WCAG
 3. Serwis "Dostępne strony"
 4. Podręcznik na temat tworzenia dostępności serwisów internetowych. PDF, 4,1 MB
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 526). PDF, 435 KB