Ws. aktualizacji danych w systemie teleinformatycznym po zmianie nazwiska

Skargę składam w interesie publicznym.

Nie jest możliwe by osoba która zmieniła nazwisko złożyła wniosek o dowód osobisty przez system tele-informatyczny.

Obecnie kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis profilem zaufanym, z mocy rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej, w momencie zmiany nazwiska nie jest możliwe.

Zmiana nazwiska następuje w wyniku złożenia oświadczenia woli przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Złożenie takiego oświadczenia ma miejsce np. w przypadku zawierania związków małżeńskich konkordatowych  nawet na 3 miesiące przed faktycznym ślubem przed kapłanem. Zgodnie z KC należy je uznać za skuteczne w momencie złożenia. Tym samym podpis kwalifikowany traci ważność. Nie można zaktualizować danych w Profilu Zaufanym ponieważ nie ma dowodu osobistego z nowymi danymi. Dowodu osobistego nie można wyrobić ponieważ profil zaufany jest już nieważny. Koło się zamyka.

Ta sytuacja dotyczy wszystkich sytuacji, czyli również poświadczania profilu przez bank ponieważ bank również aktualizuje dane na podstawie dowodu osobistego z nowymi danymi.

Proszę o zmianę stanu prawnego tak by umożliwiał korzystanie z dostępnej, wcześniej wspomnianej usługi.  

Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 r., poz. 391 z późn. zm.)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212)

-Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.0.459 t.j.)

Dokumenty