Ws. funkcjonowania CEWiUDP

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, a organy paszportowe – ewidencje wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych (art. 47 ust. 1). Zgodnie z art. 50 ust. 1, w ewidencjach paszportowych wpisuje się m.in. dane określone w art. 18 ust. 1 obejmujące m.in. wizerunek twarzy posiadacza paszportu. Art. 54 ust. 1 ustawy przewiduje, że minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, m.in. sposób prowadzenia centralnej ewidencji i udostępniania danych z centralnej ewidencji. Na dzień wysłania wniosku Minister Cyfryzacji nie wydał takiego rozporządzenia. Na podstawie §14 ust. 1 uchwalonego przed zmianą ustawy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji, dane i informacje z ewidencji paszportowych organy paszportowe przekazują niezwłocznie do centralnej ewidencji. Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy, dane przetwarzane w centralnej ewidencji paszportowej udostępnia się wybranym podmiotom w zakresie niezbędnym do wykonywania ich ustawowych zadań.

W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) Fundacja Panoptykon zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w postaci odpowiedzi na poniższe pytania:

1) jak funkcjonuje centralna ewidencja wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych, ze szczególnym uwzględnieniem bazy wizerunków twarzy posiadaczy paszportów?
2) w jakiej formie jest ona prowadzona?
3) kto i w jakim trybie ma lub może mieć dostęp do centralnej ewidencji, w szczególności do bazy wizerunków twarzy posiadaczy paszportów?

Prosimy także o odpowiedź na pytania dotyczące dostępu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do centralnej ewidencji, a zwłaszcza wizerunku twarzy posiadaczy paszportów.

4. w jakim trybie udostępniane są dane z centralnej ewidencji – każdorazowo na pisemny wniosek ABW, czy w inny sposób;
a. w przypadku trybu wnioskowego: jakie wymogi formalne i merytoryczne musi spełnić wniosek, w tym czy musi on zawierać wyszczególnienie osób, których dane, w szczególności wizerunki twarzy, mają zostać udostępnione;
5. w jaki sposób ustalany jest wymagany dla udostępnienia danych zakres niezbędny do wykonywania ustawowych zadań ABW, a w szczególności:
a. czy ABW jest każdorazowo zobowiązana do wskazania, dlaczego uzyskanie dostępu do danych jest niezbędne do wykonywania jej ustawowych zadań, a jeśli tak – w jaki sposób weryfikowane jest to uzasadnienie;
6. ile razy ABW wystąpiła w 2017 roku z wnioskiem o dostęp do danych zawartych w centralnej ewidencji, w szczególności do bazy wizerunków twarzy, a w przypadku wystąpienia Agencji z wnioskami o dostęp do powyższych danych:
a. jaki zakres danych obejmowały te wnioski (całość danych zawartych w centralnej ewidencji czy dane dotyczące wskazanych przez ABW osób);
b. jakim ustawowym zadaniom ABW służyć miało udostępnienie danych;
c. jak zostały rozpatrzone złożone wnioski.

Dokumenty