Ws. kart płatniczych wydanych dla MC

Szanowni Państwo, 

stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami), a także uwzględniając orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie o sygnaturze I OSK 900/15, wnoszę o udostępnienie informacji o wszystkich kartach płatniczych wydanych dla Ministerstwa z wyszczególnieniem imion, nazwisk i funkcji osób posługujących się kartami oraz okresów, w jakich miało to miejsce wraz z załączeniem wyciągów wydatków z kart płatniczych.

Dokumenty