Ws. obowiązujących i uchylonych aktach normatywnych, którym nadano wsteczną moc obowiązującą

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764) wnoszę o udzielenie mi informacji o obowiązujących i uchylonych aktach normatywnych, którym nadano wsteczną moc obowiązującą, co dopuszcza art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 1139), pozostających w kompetencji Ministra Cyfryzacji.

Dokumenty