Ws. ograniczenia podstawowych wolności obywatelskich przez władze korporacji Facebook

Szanowna Pani Minister,

pragniemy zwrócić uwagę Pani Minister na wciąż postępujący proces postępujący proces ograniczania podstawowych wolności obywatelskich, miejscami noszący wręcz znamiona cenzury, przeprowadzany przez władze korporacji Facebook. Pomimo wielokrotnego sygnalizowania problemu, administracja Facebooka nadal
podejmuje arbitralne decyzje o blokowaniu lub usuwaniu treści i całych profili konserwatywnych, patriotycznych, narodowych i chrześcijańskich pod pozorem walki z tzw. „mową nienawiści". W naszej ocenie działania te naruszają art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Godzi to również w zakaz cenzury wyrażony w art. 54 ust. 2 Konstytucji. Dodać należy, że klauzule abuzywne zawarte w regulaminie Facebooka włączają jurysdykcję sądów polskich poddając rozstrzyganie sporów prawu amerykańskiemu, co uniemożliwia polskim konsumentom dochodzenie swych praw. Natomiast tzw. „standardy społeczności" stosowane przez Facebooka nie uwzględniają polskiego kontekstu kulturowego oraz otwierają pole do uznaniowości, z czego Facebook skwapliwie korzysta. W konsekwencji globalna korporacja uzurpuje sobie prawo do decydowania o tym, które treści mogą a które nie mogą być rozpowszechniane na terytorium RP. Jako dostarczyciel usługi, zasłaniając się stworzonymi przez siebie zasadami, stawia się faktycznie ponad prawem. Przypominamy, że Pani Minister publicznie deklarowała, iż zajmie się tą sprawą i odbyła spotkanie z przedstawicielami Facebooka. Poza ogólnikowymi deklaracjami dla mediów, konkretnych działań ze strony Pani Minister jednak zabrakło, a dziesiątki profili niegdyś założonych na Facebooku (między innymi przez ONR i inne organizacje) nadal jest zablokowanych.

W związku z powyższym zwracamy się o ponowne podjęcie przedmiotowej sprawy, a także o przygotowanie przez Ministerstwo, we współpracy z innymi właściwymi ministrami i organami administracji rządowej, projektu nowelizacji ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z pozn. zm.) i innych ustaw. Należy dokonać nowelizacji przepisów prawa, aby administratorzy serwisów społecznościowych lub innych serwisów internetowych, w zakresie usług świadczonych lub dostępnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) podlegali przepisom prawa polskiego oraz jurysdykcji krajowej polskich sądów i organów administracji w sprawach dotyczących relacji prawnych między administratorem a polskim użytkownikiem serwisu (w szczególności nowelizacji wymagają art. 3a ust. 1 oraz art. 3a ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
2) stosowali wobec użytkowników regulaminy świadczenia usług, których treść będzie zgodna z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa karnego i cywilnego;
3) przestrzegali standardów w zakresie wolności słowa, w tym zapewniali efektywną procedurę reklamacyjną opartą o zobiektywizowane i zgodne z polskim prawem kryteria;
4) należy zakazać pozbawiania dostępu do usługi świadczonej drogą elektroniczną (usuwania całych profili) bez rzetelnego, wyczerpującego uzasadnienia oraz zagwarantować użytkownikowi rozpatrzenie jego odwołania z zastosowaniem transparentnych zasad, na podstawie prawa polskiego i prawo wniesienia odwołania do polskiego sądu powszechnego.

Uprzejmie prosimy o pilną, informację zwrotną o działaniach podjętych przez Panią Minister w przedmiotowej sprawie.

Dokumenty