Ws. systemów w państwie

Zważywszy na odpowiedź MC na wniosek pismem BM-I.0123.65.201 (gdzie założenie było, iż MC zarządza/nadzoruje większą ilością systemów) wnioskuję o udzielenie szerszej informacji na temat systemów w państwie (ew. komentarza w sprawie).

1. Proszę o udzielenie informacji o wszystkich systemach w formacie (.csv /excel) jakie:
a) jakie są i funkcjonują w państwie
b) jakie były i zastąpiono (nowszymi wersjami)
c) jakie się planuje
d) utajnione/niejawne dostępne (jeśli stan taki istnieje - ABW,SKW, itp.), przy czym wskazać powinno się, min. zarządce oraz nazwę jeśli wskazanie innych danych jest tajne
- wg formatu:
nazwa systemu;data koncepcji;data utworzenia;data uruchomienia;planowana data uruchomienia;koszt uruchomienia;koszt utrzymania;zarządca/administrator;wykonawca-firma/y;komentarz;link do opisu systemu/informacji
* przy czym należy uwzględnić dobre praktyki dla filtrowania danych celem eksplorracji
** tak sporządzić dane aby były w przyszłości użyteczne wewnętrznie i możliwe do poszerzenia o dodatkowe informacje

2. Zakłada się, że MC takie informacje posiada, a jeżeli nie to zasadne byłoby dysponować takimi informacjami w związku z dostrzeganiem dublowania się funkcjonalności pomiędzy różnymi systemami, co nie ma uzasadnienia i naraża skarb państwa na zbędne straty (art. 291.1 KK).
a) zasadne byłoby przedstawienie danych co najmniej od roku 2005
- przy czym MC może rozplanować pozyskiwanie danych lub ich przedstawienie począwszy od najnowszych funkcjonujących systemów

3. Jeśli wniosek wymaga przetworzenia informacji, ów ten wydaje się zasadny w związku z faktem, że MC na stronach internetowych posiada formularz na cele zgłaszania pomysłów na systemu i e-usługi lub oczekuje wskazania problemów do rozwiązania, przy czym bez wiedzy, że takie systemy istnieją starania mogą okazywać się zbędne i marnujące czas obywateli gdy systemy lub usługi takie istnieją.
a) Zatem wnioskuję o właściwą organizację pod takim kątem, dalej przedstawienie stanu jak w pkt.1 do informacji publicznej 
b) dalej dokonania integracji z systemem widok.gov.pl itp (API) tych systemów
- wskazuję jednocześnie, że istnieje już częściowo zbieżny system, tj. https://danepubliczne.gov.pl/ oraz GUS 

Dokumenty