Ws. udostępniania informacji publicznej przez MC

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.0.1764 t.j.), zw. dalej udip,  wnoszę o przekazanie drogą elektroniczną informacji dotyczących ilości złożonych w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017 wniosków o udostępnienie informacji publicznej z uwzględnieniem wydanych decyzji odmownych w związku z uznaniem przez podmiot zobowiązany żądanej informacji jako przetworzonej i brakiem wykazania przez podmiot wnioskujący szczególnego interesu publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 udip, oraz wskazanie czy w urzędzie podjęte zostały działania w obszarze zarządzania informacją publiczną, zmierzające do ograniczenia lub eliminacji procesu dodatkowego przetwarzania informacji, będących w posiadaniu urzędu dla ich udostępnienia, i w ten sposób mające na celu poprawę jakości świadczonych usług w zakresie wykonania ustawy(udip) a stanowiące równocześnie podstawę działań leżących w interesie publicznym. (Np. powołanie w strukturach urzędu specjalnej komórki organizacyjnej  zajmującej się rozpatrywaniem wniosków o udzielenie informacji publicznej czy rozwijanie infrastruktury informatycznej umożliwiającej szybki dostęp do zgromadzonych zasobów i baz danych i itp.

Dokumenty