Ws. wykazu i treści projektów aktów normatywnych wniesionych do Sejmu przez grupę posłów bądź komisję sejmową od dnia 25 października 2015 r.

Działając w imieniu własnym i na zasadzie wyrażonej w art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następującej informacji publicznej: wykaz (mogący obejmować również nazwy robocze) i treść (mogąca mieć również charakter roboczy) projektów aktów normatywnych, w których chociażby część jednostek redakcyjnych została zredagowana przez osoby zatrudnione w urzędzie obsługującym ministra lub osoby te udzieliły jakiejkolwiek pomocy w redakcji jednostek redakcyjnych, względnie których redakcja lub pomoc w redakcji została zlecona przez ten urząd podmiotom zewnętrznym – które następnie zostały wniesione do Sejmu przez grupę posłów bądź komisję sejmową od dnia 25 października 2015 r. do dnia realizacji niniejszego wniosku.

Dokumenty