STATUS: Zakończona

eGovernment Action Plan 2016-2020 - plan działania w obszarze e-administracji - konsultacje KE

e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów | POCZĄTEK: 06.11.2015 KONIEC: 22.01.2016

Komisja Europejska, realizując inicjatywy zapowiedziane w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego w UE, ogłosiła konsultacje w sprawie eGovernment Action Plan 2016-2020. Każda zainteresowana osoba i organizacja może do 22 stycznia 2016 r. wziąć udział w konsultacjach przesyłając bezpośrednio do Komisji Europejskiej wypełniony kwestionariusz wpływając tym samym na kształt przyszłego otoczenia regulacyjnego w tym obszarze.

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach również administracje publiczne państw członkowskich UE, które mogą wziąć udział w konsultacjach na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji (wcześniej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) prowadzi prace nad wypracowaniem stanowiska polskiej administracji w toczących się konsultacjach , licząc na aktywny udział partnerów społecznych w tym procesie.

Zatem niezależnie od możliwości przesłania stanowisk bezpośrednio do Komisji Europejskiej, zapraszamy do przekazywania ich również do Ministerstwa na następujący adres poczty elektronicznej: KonsultacjeDI[at]mc.gov.pl

Państwa wkłady i stanowiska pomogą w przygotowaniu kompleksowego stanowiska odpowiadającego na potrzeby wszystkich zaangażowanych w budowanie Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Aktualnie prowadzone są konsultacje dotyczące trzech obszarów zapowiedzianych w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego:

 

Strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market Strategy for Europe /DSM) została opublikowana przez Komisję Europejską 6 maja br. (COM(2015) 192). Dokument ten można określić jako następcę Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC) tj. strategii, która wyznaczała priorytety Unii Europejskiej w sferze cyfrowej. Jednym z rozdziałów strategii DSM jest e-administracja. KE w tej części  zapowiada prace na rzecz wzmocnienia transgranicznej interoperacyjności e-usług administracji publicznej i integracji rejestrów. Przywoływana jest przy tym zasada jednorazowego pobierania danych przez administrację tj. zapewnienie, że administracja publiczna wykorzystuje informacje o obywatelu lub przedsiębiorstwie, które są już do jej dyspozycji, zamiast ponownie o nie pytać.

Zgodnie z zapowiedziami zawartymi w strategii: Komisja przedstawi nowy plan działania w sprawie e-administracji na lata 2016–2020, który obejmie m.in. następujące kwestie: (i) urzeczywistnienie wzajemnego połączenia rejestrów handlowych do 2017 r., (ii) uruchomienie w 2016 r. wraz państwami członkowskimi pilotażu zasady jednorazowości; (iii) rozszerzenie i zintegrowanie europejskich i krajowych portali w celu utworzenia jednego portalu cyfrowego, tak aby powstał przyjazny dla użytkownika system informacyjny służący obywatelom i przedsiębiorstwom, oraz (iv) przyspieszenie przejścia państw członkowskich do w pełni elektronicznych zamówień publicznych oraz interoperacyjnych podpisów elektronicznych.

W prowadzonych konsultacjach Komisja podejmuje bardzo aktualne tematy związane z szybkim rozwojem technologii cyfrowych. Dlatego też odpowiedzi na pytania postawione w kwestionariuszu będą cennym wkładem w kształtującą się wizję przyszłego funkcjonowania transgranicznych elektronicznych usług publicznych. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zabrania głosu i przekazania Komisji swojego stanowiska, jak również do przekazania swojego stanowiska Ministerstwu. 

Szersze informacje na ten temat są dostępne na stronie KE, dedykowanej konsultacjom prowadzonym w ramach strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego:

Informacja prasowa w tej sprawie

Formularz konsultacyjny

 

Konsultacje zostały zakończone 21.02.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.

 

Dokumenty