STATUS: Zakończona

Konsultacje prowadzone w ramach programu Komisji Europejskiej „Start-up Initiative”

POCZĄTEK: 31.03.2016 KONIEC: 30.06.2016

Zgodnie z niedawno przyjętą Strategią Jednolitego Rynku Komisja Europejska „zaangażuje wszystkich powiązanych graczy” przy tworzeniu „Start-up Initiative”, którego celem jest poprawa warunków dla europejskich start-up’ów oraz szybko rozwijających się przedsiębiorstw.

Informacje zebrane w trakcie konsultacji pomogą w identyfikacji możliwych rozwiązań oraz w tworzeniu nowej polityki i/lub środków stanowiących wsparcie dla potrzeb start-up’ów na szczeblu UE i państw członkowskich. 

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Należy wypełnić do 30 czerwca 2016 r. kwestionariusz dostępny na stronie KE

Dostępny kwestionariusz uwzględnia cykl życia firmy w podziale na trzy podstawowe etapy:

  • Fazę Stand-up, gdy osoby lub grupy osób posiadają umiejętności i kompetencje pozwalające na utworzenie nowej spółki
  • Fazę Start-up gdy osiągnięto środki i spełniono wymagania regulacyjne umożliwiające utworzenie nowej spółki
  • Faza Scale-up gdy firma może z sukcesem poszerzyć swoją działalność na nowe rynki lub o nowe innowacje

Dokument obejmuje również Fazę Wyjścia (Exit Phase) kiedy właściciel firmy lub inwestor zdecyduje się spieniężyć inwestycje poczynione w przeszłości poprzez handel wymienny lub fuzję z większym graczem, sprzedaż wtórną podmiotom trzecim lub pierwotnym oferentom publicznym (IPOs).

Kto jest adresatem konsultacji?

Kwestionariusz skierowany jest do organów państw członkowskich na wszystkich szczeblach, organizacji biznesowych, potencjalnych przedsiębiorców oraz spółek indywidualnych, środowisk akademickich, centrów badawczych oraz wszelkich innych zainteresowanych podmiotów i obywateli. 

Ważne informacje

  • Wyniki konsultacji wraz z tożsamością respondentów zostaną opublikowane na stronie, chyba, że podmiot nie wyrazi zgody na publikację danych osobowych. W związku z tym należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności, które zawiera informacje nt. przetwarzania danych osobowych.
  • W trosce o zachowanie przejrzystości organizacje proszone są o przekazywanie odpowiednich danych na swój temat poprzez zarejestrowanie się w tzw. Rejestrze Transparentności (Transparency Register) oraz zastosowanie się do zawartej w nim procedury Postępowania (Code of Conduct). Zgłoszenia złożone przez niezarejestrowaną organizację zostaną opublikowane oddzielnie od stanowisk organizacji zarejestrowanych.
  • Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się ze słownikiem terminologii (Glossary of terms).
  • Termin konsultacji: 31 marca - 30 czerwca 2016 r.

Więcej informacji o konsultacjach na stronie KE

Konsultacje zostały zakończone 30.06.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.