STATUS: Zakończona

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

telekomunikacja | POCZĄTEK: 26.02.2016 KONIEC: 26.03.2016

Zapraszamy do konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Uwagi można zgłaszać do dnia 26 marca 2016 r. na adres zk@mc.gov.pl.

Projekt jest dostępny w BIP MC.

Celem przedmiotowej nowelizacji jest dostosowanie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. poz. 1871), do zmian w działach administracji rządowej, wprowadzonych ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960) – w szczególności włączenia spraw telekomunikacji do działu administracji rządowej „informatyzacja” (art. 1 pkt 11 ww. ustawy) oraz ograniczenia działu administracji rządowej „łączność” do spraw poczty (art. 1 pkt 12 ww. ustawy).

Proponowane zmiany polegają na wskazaniu w ww. wykazie odrębnie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu, wobec których organem administracji rządowej właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa – zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320, z późn. zm.) – jest odpowiednio minister właściwy do spraw łączności i minister właściwy do spraw informatyzacji.

W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt został przekazany do następujących podmiotów:

 1. Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji;
 2. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji;
 3. Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej;
 4. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Konfederacji Lewiatan;
 6. Krajowej Izby Gospodarczej;
 7. Związku Pracodawców - Business Centre Club;
 8. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
 9. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 10. Forum Związków Zawodowych;
 11. Związku Rzemiosła Polskiego;
 12. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców;
 13. Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji;
 14. Polskiej Izby Gospodarki Elektronicznej;
 15. Przedsiębiorców telekomunikacyjnych wskazanych w części V obecnie obowiązującego wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, tj.: EmiTel Sp. z o.o, EXATEL S.A., „Multimedia Polska” S.A., „NETIA” S.A., Orange Polska S.A., POLKOMTEL Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Telefonia Dialog Sp. z o.o., „TTcomm” S.A.

Konsultacje zostały zakończone 26.03.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.