STATUS: Zakończona

Uznawanie praktyki zawodowej w zawodzie radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS), radioelektronika drugiej klasy (GMDSS), operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej

telekomunikacja | POCZĄTEK: 18.01.2016 KONIEC: 08.02.2016

Zapraszamy do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu uznawania praktyki zawodowej oraz okresu uznawanej praktyki zawodowej w zawodzie radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS), radioelektronika drugiej klasy (GMDSS), operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej.

Uwagi można zgłaszać do dnia 8 lutego 2016 r. na adres krzysztof.jakubowicz@mc.gov.pl

Projekt jest dostępny w BIP MC.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Art. 8 tej ustawy wraz z aktami wykonawczymi będzie stanowił implementację art. 55a dyrektywy 2005/36/WE zmienionej dyrektywą 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Przepisy rozporządzenia odnoszą się do zawodu radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS), radioelektronika drugiej klasy (GMDSS), operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej i mają zastosowanie do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, EOG oraz Konfederacji Szwajcarii, którzy odbyli w tych państwach lub w innym państwie niebędącym państwem członkowskim praktykę zawodową. Przedmiotowe rozporządzenie określi tryb uznawania praktyki zawodowej i okres uznawanej praktyki zawodowej.

Postępowanie w sprawie uznania praktyki zawodowej będzie prowadził Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, porównując okres praktyki zawodowej wnioskodawcy z praktyką zawodową wymaganą w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U poz. 99).

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia został przesłany do następujących podmiotów:

 1. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
 2. Krajowej Izby Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,
 3. Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej,
 4. Krajowej Izby Gospodarcza,
 5. Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej,
 6. Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej,
 7. Polskiej Izby Handlu,                       
 8. Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 9. Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji,
 10. Business Centre Clubu – Związek Pracodawców,
 11. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,
 12. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,
 13. Forum Związków Zawodowych,
 14. Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
 15. Związku Rzemiosła Polskiego,
 16. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,
 17. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
 18. Związku Pracodawców Mediów Publicznych, 
 19. Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska,
 20. Federacji Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji,
 21. Izby Gospodarki Elektronicznej,
 22. Rady Dialogu Społecznego.

 

Konsultacje zostały zakończone 08.02.2016 r. Dziękujemy za zainteresowanie.