Patronaty

Obrazek

Ikona symbolizująca patronaty udzielane przez ministerstwo.

 

Zasady ubiegania się o patronat honorowy Ministerstwa Cyfryzacji

 


Uwaga!

Ministerstwo Cyfryzacji nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.” Ministerstwo Cyfryzacji nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego „Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.”


Postanowienia ogólne

1

Ministerstwo Cyfryzacji (MC) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z jego zadaniami i działaniami realizowanymi przez nie. Zatem, występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji MC.

2

Patronat MC jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego i/lub osobistego udziału przedstawicieli Ministerstwa w wydarzeniu. Decyzja o przyznaniu Patronatu Honorowego MC ma charakter uznaniowy.

3

MC nie obejmuje patronatem przedsięwzięć mogących godzić w jego politykę wizerunkową lub interes państwa. MC nie udziela patronatu i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia, jeśli ma ono charakter lobbystyczny, reklamowy, komercyjny (organizator planuje osiągnięcie zysku) oraz marketingowy (służący promocji produktów i usług zarówno organizatora jak i jego partnerów). W szczególnych przypadkach MC może objąć patronatem przedsięwzięcie organizowane przez podmiot komercyjny lub wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym takiego przedsięwzięcia, jeżeli gwarantuje ono wysoki poziom merytoryczny, nie jest nastawione bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznane za istotne z punktu widzenia polityki informacyjnej i edukacyjnej MC.

4

Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o wysokim poziomie merytorycznym. Przedsięwzięcie powinno mieć zasięg co najmniej ponadregionalny. 

5

MC nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt/inicjatywa ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.

6

MC nie obejmuje honorowym patronatem statutowej działalności stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

7

Ministerstwo Cyfryzacji zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia patronatu przedsięwzięciom będącym na wczesnym etapie realizacji, które nie mają jeszcze dokładnie określonych celów i źródeł finansowania.

8

W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym MC zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym MC, a organizatorom udostępniany jest znak graficzny MC.

O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej.

9

Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu MC oraz umieszczania logotypu MC w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu.

10

Organizator zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji Ministerstwa Cyfryzacji wszystkich materiałów opatrzonych logotypem MC. 

11

Ministerstwo Cyfryzacji zastrzega sobie prawo do cofnięcia patronatu w każdym momencie, bez podania przyczyny.

Tryb przyznawania patronatów

12

Kwestia przyznania patronatu MC rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia wyrażoną w postaci wypełnionego wniosku przesłanego drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

13

Jednostką MC odpowiedzialną za przyznawanie patronatów jest Biuro Ministra.

14

a) Organizator ubiegający się o przyznanie patronatu powinien przedstawić pisemnie: wypełniony wniosek (WORD) (PDF) oraz szczegółowe jego uzasadnienie, biorące pod uwagę postanowienia przedstawione w pkt. 1.

b) szczegółowy program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia. Jeżeli wniosek zawiera prośbę o osobiste uczestnictwo w wydarzeniu członków Kierownictwa MC – musi zawierać szczegółową agendę wydarzenia (z tzw. minutówką). W przypadku braku agendy, prośba o uczestnictwo nie będzie rozpatrywana.

W przypadku przewidzianego udziału przedstawicieli MC, organizator ma obowiązek informowania MC o każdej zmianie w agendzie wydarzenia oraz liście uczestników, prelegentów.

15

Wniosek należy złożyć co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęciem przedsięwzięcia na adres mailowy: patronaty@mc.gov.pl

Jeśli wniosek zawiera prośbę o osobiste uczestnictwo w wydarzeniu członków Kierownictwa MC, należy go złożyć co najmniej 6 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia.  

Wnioski przekazane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Organizator jest zobowiązany do przesłania dodatkowych dokumentów, jeżeli Ministerstwo Cyfryzacji uzna je za konieczne, w terminie 7 dni od otrzymania informacji. Jeżeli dokumenty nie zostaną przesłane w wyznaczonym – wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu MC.

Informacja o patronatach udzielonych przez Ministerstwo Cyfryzacji:

Informacja o patronatach udzielonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji:

Logotypy Ministerstwa Cyfryzacji: