STATUS: Zakończona

Nowe europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania

cyberbezpieczeństwo, e-administracja, telekomunikacja, wykorzystanie informacji i zasobów | POCZĄTEK: 12.05.2017 KONIEC: 19.05.2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, których celem jest wypracowanie stanowiska polskiego Rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania (COM(2017)134).

W „Strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” z dnia 6 maja 2015 r. Komisja Europejska zapowiedziała zmianę i rozszerzenie istniejących europejskich ram interoperacyjności.

Zdaniem Komisji Europejskiej, jeżeli żadne działania nie zostaną podjęte, państwa członkowskie UE, chcąc szybko sprostać obecnym wyzwaniom, mogą wybrać indywidualne i różniące się podejścia do interoperacyjności. W efekcie powstałyby niekompatybilne rozwiązania, które mogłyby zwiększać fragmentację cyfrową w całej UE i utrudniać urzeczywistnienie jednolitego rynku cyfrowego.

Aby przeciwdziałać tej tendencji, Komisja Europejską przedstawia w niniejszym komunikacie nowe europejskie ramy interoperacyjności i strategię ich wdrażania. W nowych europejskich ramach interoperacyjności kładzie się większy nacisk na sposób, w jaki zasady i modele interoperacyjności należy stosować w praktyce, oraz uwzględnia się powstające potrzeby związane z polityką i technologią. Liczba zaleceń wzrosła z 25 do 47. Zalecenia mają bardziej konkretny charakter, co ma ułatwić ich wdrażanie. W większym stopniu skupiono się na zarządzaniu otwartością i informacjami, możliwości przenoszenia danych, zarządzaniu interoperacyjnością oraz zintegrowanym świadczeniu usług.

Niniejszemu komunikatowi towarzyszy:

- plan działania na rzecz interoperacyjności (zamieszczony w dokumencie roboczym nr 1), podzielony na pięć strategicznych celów szczegółowych. Plan ten jest oparty na priorytetach interoperacyjności, które powinny wspomóc wdrażanie europejskich ram interoperacyjności w latach 2016–2020;

- strategia wdrażania europejskich ram interoperacyjności (zamieszczona w załączniku 2), opisująca ogólne reguły i modele interoperacyjności oraz wspomniane zalecenia dla europejskich administracji publicznych

Niniejsze wytyczne zastąpią poprzednie, obowiązujące od 2010 r. zawarte w  komunikacie „W kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej” (COM(2010)744).

Nowelizacja ERI została powszechnie poparta przez przedstawicieli państw członkowskich UE, administracje publiczne oraz inne zainteresowane strony, które uczestniczyły w zeszłorocznych konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej (wyniki konsultacji są dostępne pod adresem: https://ec.europa.eu/isa2/node/208)

Ministerstwo Cyfryzacji koordynuje przygotowywanie stanowiska polskiego Rządu, do propozycji przedstawionych w komunikacie. Liczymy na Państwa zaangażowanie i udział w konsultacjach. Na uwagi czekamy do piątku, 19 maja 2017 r., pod adresem: zagranica@mc.gov.pl.

Aktualności

Dokumenty