GIK - Główny Informatyk Kraju - status projektu

GIK - Główny Informatyk Kraju

Aktualny status:

 • W pierwszej fazie wdrażania mechanizm GIK obejmuje opiniowanie projektów informatycznych będących przedmiotem rozpatrzenia w ramach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.  Projekty kierowane do KRMC podlegają ocenie zarówno Rady Architektury jak i Rady Ekspertów, które funkcjonują jako zespoły zadaniowe przy Komitecie.
 • W celu zapewnienia skutecznej koordynacji procesów cyfryzacyjnych została utworzona Rada Dyrektorów IT składająca się z  osób kierujących aktualnie komórkami IT w najważniejszych instytucjach administracji publicznej. Na Radę nie są nakładane żadne zobowiązania formalne. Rada działa w formule think-tanku i stanowi forum wymiany doświadczeń oraz inspiracji dyskusji lub działań wspólnych dla całego środowiska teleinformatycznego administracji. Pozwala to na lepsze informowanie się o realizowanych przedsięwzięciach, wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą. Stanowi ona również platformę dyskusji o zagadnieniach wpisujących się zarówno w cele Programu Zintegrowanej Informacji Państwa, jak i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Realizowane jest wsparcie potencjalnych wnioskodawców i wnioskodawców POPC
  w przygotowaniu projektów poprzez:

Na etapie wstępnej koncepcji projektu:

 • informowanie o procedurze naboru projektów oraz warunkach brzegowych niezbędnych do spełnienia w celu ubiegania się o dofinansowanie w POPC,
 • udzielanie porad wnioskodawcom i potencjalnym wnioskodawcom dotyczących przygotowania projektu, w szczególności w zakresie wpisywania się projektów
  w poszczególne działania POPC, kwalifikowalności planowanego projektu i zaplanowanych wydatków,
 • wsparcie przy przygotowaniu opisu założeń projektu (fiszki projektowej) ocenianej na etapie KRMC, w tym wycena projektów,
 • weryfikowanie wstępnych wersji opisów założeń projektu pod kątem spełnienia minimalnych warunków w POPC,

Powyższe zadania realizowane są samodzielnie przez MC lub tez zlecane są do realizacji przez COI. Formy wsparcia obejmują rozmowy telefoniczne, indywidualne spotkania oraz opiniowanie dokumentów.

Na etapie opracowania dokumentacji aplikacyjnej do POPC:

 • weryfikacja założeń projektów określonych we wnioskach o dofinansowanie, w tym ich kompletności i poprawności dokumentacji aplikacyjnej,
 • wstępne opiniowanie dokumentacji pod kątem możliwości spełnienia przez nie kryteriów w POPC,

Powyższe zadania są realizowane przez MC oraz zaangażowanych ekspertów zewnętrznych. Formy wsparcia obejmują analizę dokumentów aplikacyjnych, konsultacje osobiste, telefoniczne i mailowe.