Opis projektu

GIK - Główny Informatyk Kraju

Jedną z głównych przyczyn niezadowalającego stanu informatyzacji państwa, poza brakiem efektywnej strategii informatyzacji państwa, był brak koordynacji działań oraz kompetencji po stronie administracji w zakresie budowy jednolitych lub co najmniej zintegrowanych rozwiązań informatycznych. Nie został dotąd zdefiniowany model docelowy architektury informacyjnej Państwa, definiujący fundamentalne produkty udostępniane centralnie, na podstawie których administracja mogłaby opracowywać własne, zintegrowane rozwiązania. Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest Plan Działań Ministra Cyfryzacji (jako zestaw konkretnych działań i produktów MC w ramach ewaluowanego Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa) oraz koncepcja Głównego Informatyka Kraju, będąca zestawem instytucjonalno-procesowych mechanizmów porządkujących procesy informatyzacji Państwa.  

W fazie I, mechanizmy GIK 1.0 (grafika poniżej) zastosowane zostaną w zakresie uruchamiania nowych projektów IT w ramach konkursów II Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), a w szczególności działań 2.1 - „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” oraz 2.2 – „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”. Pierwsza odsłona GIK 1.0 została więc umocowana w procedurach POPC i Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC). Następnie, po ewaluacji, mechanizm GIK 2.0 zostanie zastosowany do pozostałych projektów oraz systemów teleinformatycznych administracji.

Szczegółowy opis GIK znajduje się w załączniku nr 3 do dokumentu "Strategia Informatyzacji Państwa - Plan Działań Ministra Cyfryzacji".

Ministerstwo Cyfryzacji w ramach GIK opracuje model tworzenia i rozwoju bazy wiedzy i kompetencji administracji oraz zredefiniuje zakresy ról i kompetencji jednostek biorących udział w procesach informatyzacji Państwa. Główny Informatyk Kraju będzie definiował systemowe meta-reguły wskazujące parametry, jakimi muszą dysponować poszczególne nowotworzone systemy IT, niezależnie od warunków brzegowych i krytycznych kryteriów zdefiniowanych w POPC. O meta-reguły zostaną oparte wszystkie nowe projekty POPC (a w przyszłości, w wersji GIK 2.0, wszystkie projekty i systemy IT w administracji rządowej RP), które zawierać będą zasady realizacji projektów oraz tworzenia systemów IT. Do takich zasad należy m.in.

  • konieczność uzasadnienia powstania systemu,
  • uzasadnienia celowości przetwarzania informacji w systemie,
  • integracja z architekturą informacyjną państwa z wykorzystaniem istniejących zasobów infrastruktury oraz
  • konieczność korzystania z zasobów Bazy Aktywnych Systemów Informatycznych Administracji – BASIA – przy planowaniu i ocenie projektów dla uniknięcia powielania istniejących rozwiązań.

Mechanizm zakłada konsolidację kompetencji poprzez stworzenie kanału komunikacji i wymiany wiedzy wśród ekspertów IT Państwa. Działania te postępować będą w ramach koordynowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji Centrum Kompetencyjnego Administracji. Ponadto, zakłada się przejęcie przez COI funkcji Centrum Usług Wspólnych (CUW) adekwatnych do procesu informatyzacji Państwa dla wspierania realizacji meta-reguł powiązanych ze strategią IT Ministerstwa Cyfryzacji. Chodzi o to, aby również zgłaszane potrzeby zakupów w zakresie projektów IT poszczególnych urzędów były poddawane mechanizmom GIK, w szczególności w zakresie rozwoju
i utrzymania systemów teleinformatycznych administracji rządowej RP. Funkcję centralnego zamawiającego systemów IT - ale wyłącznie w zakresie produktów niepowtarzalnych, czyli co do zasady projektów, a nie zakupów sprzętu i standardowego oprogramowania - pełnić będzie COI. 

W efekcie Państwo odzyska strategiczną kontrolę nad informatyzacją oraz implementacją projektów IT w administracji publicznej.

Mapa mechanizmu Głównego Informatyka Kraju w ramach koordynacji projektów POPC