Digitalizacja filmów ze zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.2

16 grudnia o godzinie 11:00 w Filmotece Narodowej w Warszawie, przy ul. Puławskiej 61, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Digitalizacja filmów ze zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie”.

09.12.2015 | e-administracja

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu.

W trakcie Publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

  • okresu i kosztu realizacji projektu;
  • zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;
  • zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;
  • celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;
  • znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;
  • harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

Pełna treść ogłoszenia

 

Polecane aktualności