e-Muzea – udostępnianie zbiorów muzeów – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.2

15 grudnia o godzinie 10:00 w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A. w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, sala kinowa (wejście A/D od strony dziedzińca), odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „e-Muzea – udostępnianie zbiorów muzeów”.

03.12.2015 | e-administracja

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu.

W trakcie Publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

  • okresu i kosztu realizacji projektu;
  • zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;
  • zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;
  • celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;
  • znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;
  • harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

Pełna treść ogłoszenia

 

Polecane aktualności