Informacja o zamykaniu 7 osi POIG

W ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka podpisano 40 umów/porozumień o dofinansowanie (wraz z projektem systemowym). Łączna wartość współfinansowanych projektów w ramach 7 osi to 3 820 mln zł. Do 31 grudnia 2015 r. zakończono realizację 36 projektów (w tym projekt systemowy) na łączną wartość dofinansowania 2 670 mln zł.

 

02.02.2016 | e-administracja | TAGI: Anna Streżyńska;

Trzy z niezakończonych projektów to tzw. projekty niefunkcjonujące – są to projekty, których realizacja nie została zakończona do 31 grudnia 2015 r. (brak realizacji wszystkich zakładanych produktów oraz brak osiągnięcia wszystkich zakładanych celów), natomiast wszystkie wydatki związane z ich realizacją po tym terminie będą musiały zostać sfinansowane z budżetu państwa. Oznacza to konieczność zabezpieczenia środków na ich realizację w budżetach poszczególnych resortów i instytucji.

Projekt niefunkcjonujący może być kontynuowany do momentu złożenia sprawozdania ostatecznego z realizacji POIG do Komisji Europejskiej, którego data przypada na 31 marca 2017 r.

Łączna wartość dofinansowania w tych projektach niefunkcjonujących to 478 mln zł – z czego znaczna większość środków została już wydatkowana do końca 2015 r. i została zrefundowana ze środków unijnych z perspektywy finansowej 2007-2013.

PROJEKTY NIEZAKOŃCZONE

1.    Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)

Beneficjent: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (partnerzy: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)
Wartość całkowita: 297 132 212,02 zł
Kwota dofinansowania: 236 209 692,90 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 224 414 017,69 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji:  6 225 612,24 zł
Oszczędności: 5 570 062,97 zł

Cel projektu: budowa systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie kryzysowe 
w oparciu o dane, mapy i analizy dostępne w systemie, stworzenie map zagrożeń meteorologicznych i innych zagrożeń, przeprowadzenie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, stworzenie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, stworzenie ortofotomapy dla powierzchni kraju objętej projektem, opracowanie Numerycznego Modelu Terenu.

Stan realizacji: większość zadań w projekcie została zrealizowana, natomiast do zakończenia pozostała budowa systemu informatycznego, w którym zostaną zaimplementowane mapy i pozostałe produkty wspomagające zarządzanie kryzysowe. Do końca 2015 r. został zrealizowany pilotaż systemu ISOK, w 2016 r. ma nastąpić produkcyjne wdrożenie systemu.

Wykonawca: wykonawcą systemu ISOK jest firma Qumak S.A. 

Projekt niefunkcjonujący, planowany termin zakończenia: 2016 r. Projekt został zgłoszony jako niefunkcjonujący z uwagi na istotne opóźnienia w realizacji systemu ISOK, które w dużej mierze wynikają z niskiej jakości produktów i opóźnień w ich dostarczaniu po stronie wykonawcy.
KE wydała decyzję zatwierdzająca wkład finansowy dla projektu, w chwili obecnej nie ma potrzeby jej modyfikacji.

2.    Projekt pl.ID 

Beneficjent: Ministerstwo Cyfryzacji
Wartość całkowita: 294 026 962,00 zł (w tym wydatki niekwalifikowalne 57 547 158,99 zł)
Kwota dofinansowania: 236 479 803,01 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 162 204 778,03 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji:  58 902 310,52 zł 
Oszczędności: 15 372 714,46 zł (w stosunku do kwoty dofinansowania)

Cel projektu: modernizacja i integracja systemów państwowych, w tym budowa Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) obejmująca: przebudowę PESEL, budowę Centrum Certyfikacji, budowa Systemu Odznaczeń Państwowych (SOP) i Centralnego Rejestru Sprzeciwów (CRS), wytworzenie aplikacji użytkownika końcowego, budowa Rejestru Dowodów Osobistych (RDO), modernizacja Rejestru Stanu Cywilnego, modernizacja podstawowego centrum przetwarzania danych oraz budowa centrum zapasowego, doposażenie gmin w sprzęt

Stan realizacji: ww. zakres rzeczowy został zrealizowany. Z uwagi na brak decyzji KE dot. modyfikacji zakresu rzeczowego projektu i decyzji zatwierdzającej wkład dla dużego projektu, konieczna jest kontynuacja prac nad wdrożeniem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną
Wykonawca: Centralny Ośrodek Informatyki

Projekt zgłoszony jako niefunkcjonujący z uwagi na brak decyzji KE dot. modyfikacji celu projektu, którym pierwotnie było rozpoczęcie wydawania dowodów elektronicznych.
Ostateczny termin rozpoczęcia wydawania dowodów elektronicznych to 31.03.2019 r.

3.    Projekt Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)

Beneficjent: Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Wartość całkowita: 712 640 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 671 731 959,59 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 467 021 197,83 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji:  12 182 685,51 zł zł 
Oszczędności:  192 528 076,25 zł 

Cel projektu: wdrożenie systemu umożliwiającego gromadzenie, analizę i wymianę dokumentacji medycznej, w tym elektronicznej dokumentacji pacjenta, wdrożenie elektronicznych recept, skierowań.

Stan realizacji: Dotychczas wytworzone została większość (21) z pierwotnie planowanych 24 komponentów. 
Wykonawcy:
Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. – budowa portalu ochrony zdrowia,
konsorcjum Asseco Poland S.A. i Kamsoft S.A. - system gromadzenia danych medycznych, obsługi rejestrów, weryfikacji i wspomagania rozliczeń oraz pomocniczą bazę rozszerzonych danych medycznych,
Sygnity S.A. - stworzenie hurtowni danych i systemu wykrywania nadużyć, 
Integracja – ostatnio: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. oraz Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o, wcześniej Unizeto Technologies S.A.

KE wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy dla projektu, jednakże z uwagi 
na ograniczenie zakresu oraz zgłoszenie propozycji fazowania tego projektu, konieczne było wysłanie zmodyfikowanego wniosku o potwierdzenie wkładu. Trwa oczekiwanie stanowisko  KE w odniesieniu do propozycji zmian w projekcie i fazowania oraz ws. modyfikacji decyzji potwierdzającej wkład finansowy KE.

4.    Projekt Budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Beneficjent: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wartość całkowita: 23 964 059,07 zł

Kwota dofinansowania: 5 373 881,14 zł

w tym:

- wydatki rozliczone: 4 548 293,72 zł

- wydatki w trakcie weryfikacji:   350 000,00 zł

Oszczędności: 475 587,42 zł

Cel projektu:  umożliwienie realizacji drogą elektroniczną usług UKE na rzecz obywateli oraz firm funkcjonujących na rynku telekomunikacyjnym, pocztowym, radiowym i telewizyjnym.

Stan realizacji: Po odstąpieniu od umowy z głównym wykonawcą projektu (SMT Software S.A) zmieniona została formuła realizacji projektu i zamiast jednej umowy na wykonanie całej platformy e-usług wyodrębnione zostały mniejsze elementy tj. wdrożenie systemu zarządzania dokumentami (DMS) wraz z 2 e-usługami – system został zainstalowany w 2015 r. (trwa jego uruchomienie produkcyjne w poszczególnych lokalizacjach), wdrożenie szyny integracyjnej WSO2 Enterprise Service Bus (ESB) wraz integracją 4 systemów dziedzinowych UKE, budowa portalu usług elektronicznych, wdrożenie portalu intranetowego, zakup i wdrożenie licencji na system BI oraz kreację raportów – licencje zakupiono w 2015 r., będzie wybudowana hurtownia danych i raporty, zakup sprzętu na potrzeby platformy e-usług (sieciowego oraz do obsługi systemu zarządzania dokumentami) – część sprzętu została zakupiona w 2015 r. oraz konfiguracja oraz rozwój Call Center.

Projekt został uznany za niefunkcjonujący z uwagi na problemy w realizacji umowy z głównym wykonawcą platformy (niska jakość produktów, ich niekompletność lub brak produktów, istotne opóźnienia), co doprowadziło do odstąpienia od jej realizacji przez UKE. Dokończenie realizacji projektu planowane jest do 31.01.2017 r. Projekt nie ma statusu projektu dużego, w związku z czym nie wymaga decyzji KE. 

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

5.    Projekt Geoportal 2

Beneficjent: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Wartość całkowita: 128 060 031,60 zł
Kwota dofinansowania: 126 595 323,44 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 123 357 780,95 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 2 747 606, 58 zł
Oszczędności: 489 935,91 zł

Cel projektu: rozbudowa portalu Geoportal - umożliwienie powszechnego dostępu
 i stosowania informacji przestrzennej w Polsce poprzez rozbudowę krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczenie projektu. 

6.    Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z Krajowym Systemem Zarządzania

Beneficjent: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Wartość całkowita: 175 469 341,42 zł 
Kwota dofinansowania: 175 469 341,42 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 171 330 477,10 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 2 750 429,15 zł
Oszczędności: 1 388 435,17 zł

Cel projektu: Budowa Bazy Danych obiektów topograficznych (BDOT 10k), budowa krajowego systemu zarządzania bazą danych, integracja i standaryzacja istniejących baz danych oraz rozproszonych systemów, zasilenie bazy danych obiektów topograficznych danymi z innych rejestrów referencyjnych, udostępnianie zasobów bazy danych topograficznych i geograficznych poprzez Geoportal. 

Stan realizacji:. Trwa weryfikacja i rozliczenie projektu.

7.    Projekt TERYT 2 - Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Beneficjent: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Wartość całkowita: 41 989 383,09 zł 
Kwota dofinansowania: 41 989 383,09  zł 
w tym:
- wydatki rozliczone: 41 989 383,09 zł
Oszczędności: n/d 

Cel projektu: udostępnienie on-line państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju oraz realizację  i wdrożenie rozwiązań związanych z prowadzeniem rejestrów adresowych. 

Stan realizacji: wszystkie zadania projektowe zostały zrealizowane. Projekt został rozliczony.

8.    Projekt TERYT 3 - Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych - Etap I

Beneficjent: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Wartość całkowita: 28 000 000 zł 
Kwota dofinansowania:  28 000 000 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 19 961 162,56 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 7 084 451,51zł
Oszczędności: 954 385,93  zł

Cel projektu: rozbudowa TERYT 2-zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom i organom administracji publicznej dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej 
do kompletnych, wiarygodnych i aktualnych danych z rejestrów adresowych (w tym również obejmujących lokalizację przestrzenną)

Stan realizacji:  Trwa weryfikacja i rozliczenie projektu.

9.    Projekt: ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Beneficjent: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
Wartość całkowita: 72 441 000,00 zł 
Kwota dofinansowania: 72 441 000,00 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 28 550 831,62 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 39 194 385,66 zł
Oszczędności: 4 695 782,72 zł

Cel projektu: usprawnienie procesu obsługi spraw prowadzonych przez administrację publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości oraz zapewnienia obywatelom 
i przedsiębiorcom dostępu do wiarygodnych i aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

10.    Projekt System Informacyjny o Infrastrukturze Szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS)

Beneficjent: Instytut Łączności (partnerzy: Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Wartość całkowita: 40 480 860,07 zł 
Kwota dofinansowania:  40 132 809,00zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 34 958 238,67 zł 
- wydatki w trakcie weryfikacji: 5 095 160,30zł
Oszczędności: 79 410,03 zł

Cel projektu: utworzenie infrastruktury teleinformatycznej o zasięgu ogólnokrajowym, zapewniającej wsparcie organów administracji dla zarządzania i koordynacji projektów dotyczących budowy regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych i dostępowych 
na obszarach wymagających interwencji (budowa systemów do inwentaryzacji infrastruktury 
i monitorowania projektów szerokopasmowych, system do monitorowania projektów 
z zakresu e-administracji, itd.)

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

11.    Projekt eDeklaracje 2

Beneficjent: Ministerstwo Finansów
Wartość całkowita: 85 067 397,38 zł
Kwota dofinansowania:  85 038 390,11 zł 
w tym:
- wydatki rozliczone: 65 209 174,89 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 18 040 462,47 zł
Oszczędności: 1 788 752,75 zł

Cel projektu: budowa systemu umożliwiającego elektroniczne składanie deklaracji podatkowych (np. PIT-36, PIT-37) w zakresie podatków PIT i VAT, wdrożenie Systemu metadanych, wdrożenie Systemu Informacji Podatkowej, wdrożenie Systemu analityczno- sprawozdawczego

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

12.    Projekt e-Podatki

Beneficjent: Ministerstwo Finansów
Wartość całkowita: 123 351 991,69 zł
Kwota dofinansowania:  123 351 991,69 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 91 888 678,00 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 28 306 974,85 zł
Oszczędności: 3 156 338,84 zł

Cel projektu: budowa Portalu Podatkowego, umożliwienie wysłania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego, wdrożenie Systemu zarządzania IT, wdrożenie Systemu Centralnego Poboru, uruchomienie Centrum Rozliczeniowego, uruchomienie Scentralizowanego Systemu Poboru. 

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

13.    Projekt e-Rejestracja

Beneficjent: Ministerstwo Finansów
Wartość całkowita: 44 720 917,78 zł
Kwota dofinansowania: 44 720 917,78 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 36 829 494,30 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji:  7 351 787,37 zł
Oszczędności: 539 636,11 zł

Cel projektu: scentralizowanie ewidencji podatników i płatników, utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatkowej (CRP KEP), integracja rejestru CRP KEP 
z rejestrem PESEL, elektronizacja zgłoszeń identyfikacyjnych składanych przez nierezydentów, uruchomienie usługi sprawdzania nr NIP i aktywnego podatnika VAT, zasilenie CRP KEP danymi z innych rejestrów, udostępnienie wybranych usług na e-PUAP. Wstępne wypełnianie wniosku CEIDG danymi identyfikacyjnymi podatnika, udostępnienie danych ewidencyjnych do celów ZUS, GUS.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

14.    Projekt Program e-Cło

Beneficjent: Ministerstwo Finansów
Wartość całkowita: 164 825 180,10 zł
Kwota dofinansowania: 163 035 937,97 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 143 165 959,39 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 18 903 417,88 zł
Oszczędności: 966 560,70 zł

Cel projektu: zbudowanie elektronicznego środowiska polskiej Służby Celnej dla potrzeb świadczenia elektronicznych usług publicznych związanych z poborem należności, obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu międzynarodowego, umożliwiającego  realizację wymogów Unii Europejskiej wynikających z inicjatywy e-Customs, ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejszą obsługę przedsiębiorców oraz zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych, sprawniejszą wymianę informacji z innymi administracjami celnymi, Komisją Europejską oraz instytucjami współpracującymi.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

15.    Projekt Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych

Beneficjent: Ministerstwo Finansów
Wartość całkowita: 201 633 298,23 zł
Kwota dofinansowania: 201 066 076,93 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 200 794 594,69 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 204 807,44 zł
Oszczędności: 66 674,80  zł

Cel projektu: budowa Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu, wyposażenie CPD w sprzęt teleinformatyczny, konsolidacja i centralizacja (migracja) systemów celnych i podatkowych.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

16.    Projekt Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów

Beneficjent: Ministerstwo Finansów
Wartość całkowita: 199 657 249,96 zł
Kwota dofinansowania: 199 657 249,96 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 199 570 330,82 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 77 088,76 zł
Oszczędności: 9 830,38 zł. 

Cel projektu: dostosowanie usług transmisji danych Resortu Finansów, wdrożenie centralnego systemu bezpieczeństwa oraz systemów monitorowania i zarządzania dostępem, co ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego, wydajnego i elastycznego środowiska dla funkcjonowania e-usług, poprzez m.in. zwiększenie przepustowości łączy teleinformatycznych zmianę technologii transmisji danych w sieci rozległej resortu.

Stan realizacji: Zakres projektu został zakończony i rozliczony.

17.    Projekt Budowa Platformy e-Budżetu

Beneficjent: Ministerstwo Finansów
Wartość całkowita: 82 315 586,19 zł
Kwota dofinansowania: 81 606 945,68 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 80 485 727,58 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 1 117 549,01 zł
Oszczędności: 3 669,09 zł

Cel projektu: usprawnienie i zautomatyzowanie przepływu informacji z zakresu planowania, wykonania i sprawozdawczości budżetu państwa pomiędzy dysponentami środków budżetu państwa i MF, zapewnienie wymiany danych z innymi systemami e-usług za pomocą Platformy Integracyjnej poprzez: wdrożenie systemu TREZOR 3.0, wdrożenie systemu analityczno-sprawozdawczego, rozbudowę platformy integracyjnej.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

18.    Projekt Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Beneficjent: Ministerstwo Gospodarki (obecnie Rozwoju)
Wartość całkowita: 43 864 261,06 zł
Kwota dofinansowania: 42 845 031,83 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 35 678 965,41 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 4 731 844,57 zł
Oszczędności: 2 434 221,85 zł

Cel projektu: umożliwienie rejestracji (i modyfikacji) działalności gospodarczej osób fizycznych online, a także uruchomienie portalu i migracja treści Elektronicznego Punktu Kontaktowego, udostępnienie elektronicznych procedur administracyjnych.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

19.    Projekt e-PUAP 2

Beneficjent: Ministerstwo Cyfryzacji
Wartość całkowita: 118 523 616,05 zł
Kwota dofinansowania: 98 819 500,30 zł
w tym:
- wydatki rozliczone:  66 237 972,72 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 31 322 790,07 zł
Oszczędności: 1 258 737,51 zł

Cel projektu: rozbudowa funkcjonalności systemu ePUAP, wydzielenie profilu zaufanego, zwiększenie ergonomii systemu, zwiększenie wydajności systemu.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

20.    Projekt System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SIPR)

Beneficjent: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Wartość całkowita: 168 809 717,14 zł
Kwota dofinansowania: 119 817 430,38 zł
w tym:
- wydatki rozliczone:  94 288 929,01 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 21 460 782,37 zł
Oszczędności: 3 883 139,84 zł

Cel projektu: budowa systemu informatycznego wspierającego realizację zadań w obszarze powiadamiania ratunkowego i obsługi numeru alarmowego „112”, budowa Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, rozbudowa Podsystemu Zintegrowanej Łączności (PZŁ), integracja systemu informatycznego z Uniwersalnym Modułem Mapowym oraz systemami wspomagania dowodzenia (SWD) Policji, Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego,

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

21.    Projekt: Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Wartość całkowita:  52 505 726,43 zł 
Kwota dofinansowania: 52 503 364,83 zł
w tym:
- wydatki rozliczone:  32 905 032,53 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 17 770 325,92 zł 
Oszczędności: 1 828 006,38 zł. 

Cel projektu: wdrożenie w ramach struktur organizacyjnych prokuratury systemu digitalizacji akt oraz utworzenie repozytoriów cyfrowych tych akt w jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu. 

22.    Projekt: Platforma Lokalizacyjno – Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD)

Beneficjent: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Wartość całkowita: 19 500 803,99 zł

Kwota dofinansowania: 19 441 214,00 zł

w tym:

- wydatki rozliczone: 18 473 547,44  zł

Oszczędności:  n/d

Cel projektu: usprawnienie funkcjonowania systemu pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta wzywającego pomocy oraz stworzenie podstawy do usprawnienia procesów związanych z przenoszeniem numerów (przenoszenie numerów realizowane w ramach PLICBD 2)

Stan realizacji: Zakres projektu został zrealizowany w 2011. Projekt został rozliczony. 

23.    Projekt: Rozbudowa Platformy Lokalizacyjno - Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD 2)

Beneficjent: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Wartość całkowita: 15 000 000 zł 
Kwota dofinansowania: 15 000 000 zł
w tym:
- wydatki rozliczone:  14 350 192,21 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 264 374,22 zł
Oszczędności: 385 433,57 zł

Cel projektu: usprawnienie procesów związanych z przenoszeniem numerów telefonicznych. 

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu. 

24.    Projekt Wdrożenie protokołu elektronicznego w postaci zapisu audio wideo przebiegu rozprawy sądowej ”e-Protokół"

Beneficjent: Ministerstwo Sprawiedliwości
Wartość całkowita: 191 159 457,71 zł
Kwota dofinansowania: 188 245 701,83 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 180 278 878,85 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 7 614 128,38 zł
Oszczędności: 352 694,60 zł

Cel projektu: udostępnienie protokołu elektronicznego z przebiegu rozprawy w postaci zapisu audio wideo, wdrożenie systemu w sądach rejonowych oraz wdrożenie systemu do archiwizacji i długoterminowego przechowywania protokołu elektronicznego.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

25.    Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)

Beneficjent: Główny Urząd Statystyczny
Wartość całkowita: 106 400 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 90 029 173,96 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 90 029 173,96 zł
Oszczędności: n/d

Cel projektu: zwiększenie roli systemu statystyki publicznej w infrastrukturze informacyjnej państwa poprzez wdrożenie e-Statystyki, tj. umożliwienie przez system statystyki publicznej komunikowania się i świadczenia usług za pośrednictwem Internetu (m.in. dostęp do publicznych baz danych, elektroniczna sprawozdawczość, wyszukiwarka REGON, System Edukacyjny popularyzujący wiedzę o statystyce).

Stan realizacji: zadania w projekcie zostały zakończone. Projekt został rozliczony.

26.    Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP2)

Beneficjent: Główny Urząd Statystyczny
Wartość całkowita: 81 556 915,88 zł
Kwota dofinansowania: 81 455 779,54 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 73 492 804,92 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 6 027 696,43 zł
Oszczędności: 1 935 278,19 zł

Cel projektu: Kontynuacja projektu SISP 1 (rozbudowa systemu, modernizacja i udostępnienie dodatkowych danych)

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

27.    Projekt Portal Internetowy UFG 

Beneficjent: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Wartość całkowita: 37 354 355,00zł 
Kwota dofinansowania: 37 354 355,00 zł
w tym:
- wydatki rozliczone:  30 053 550,60 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 3 621 349,15 zł 
Oszczędności: 3 679 455,25 zł    
Cel projektu: stworzenie portalu UFG wraz z usługami dla klientów Funduszu (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe), budowa podstawowego i zapasowego Centrum Przetwarzania Danych. 

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

28.    Projekt Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia

Beneficjent: Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Wartość całkowita: 25 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 25 000 000,00 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 7 376 394,89 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 13 977 048,41 zł
Oszczędności: 3 646 556,70 zł

Cel projektu: Usprawnienie, poprzez uruchomienie 5 systemów dziedzinowych, procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem do informacji w systemie ochrony zdrowia, efektywniejsze planowanie opieki zdrowotnej przez administrację dzięki uwzględnieniu stanu zasobów kadrowych, sprzętowych, dostępności leków.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu. 

29.    Projekt Portal Geostatystyczny - faza II

Beneficjent: Główny Urząd Statystyczny
Wartość całkowita: 15 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 14 901 600, 00 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 13 597 726,48 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 1 131 861,90 zł
Oszczędności: 172 011,62 zł

Cel projektu: Rozbudowa rozwiązań wdrożonych w pierwszej fazie projektu (tj. Portal Geostatystyczny) o nowe funkcjonalności umożliwiające świadczenie nowych usług elektronicznych dla użytkowników m.in. możliwość wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych oraz publikacji nowych usług INSPIRE.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu

30.    Projekt Rozwój i upowszechnienie elektronicznych usług administracji rządowej poprzez rozwój jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz udostępnienie i wdrożenie jednolitych usług w urzędach administracji rządowej RP

Beneficjent: Podlaski Urząd Wojewódzki
Wartość całkowita: 7 795 051,02 zł
Kwota dofinansowania: 7 795 051,02 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 3 660 400,03 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 3 672 687,68 zł
Oszczędności: 461 963,31 zł. 

Cel projektu: rozwój i upowszechnienie EZD PUW zwłaszcza w organach administracji rządowej, wytworzenie nowych usług w systemie EZD (elektroniczny moduł udostępniania akt sprawy, moduł do weryfikacji podpisu elektronicznego, moduł integracji z oprogramowaniem pocztowym) umożliwienie integracji usług urzędów z ePUAP, budowa zintegrowanej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu. 

31.    Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny

Beneficjent: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Wartość całkowita: 22 858 909,50 zł
Kwota dofinansowania: 22 858 909,50 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 4 745 750,45 zł
- wydatki w trakcie weryfikacji: 16 314 595,71 zł
Oszczędności: 1 798 563,34 zł

Cel projektu: Usprawnienie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych poprzez wdrożenie systemu teleinformatycznego Kart Dużej Rodziny (KDR) umożliwiającego ewidencjonowanie wniosków i przyznanie KDR oraz obsługę umów zawieranych z partnerami przystępującymi do programu.

Stan realizacji: Trwa weryfikacja i rozliczanie projektu.

32.    Projekt Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych

Beneficjent: Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Wartość całkowita: 23 498 526,30 zł
Kwota dofinansowania: 23 498 526,30 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 23 498 526,30 zł
Oszczędności: n/d

Cel projektu: budowa platformy informatycznej umożliwiającej i integrującej udostępniane przedsiębiorcom w obszarze zdrowia usług z zakresu e-administracji, w tym uporządkowanie 
i integracja rejestrów niezbędnych w procesie rejestracji działalności w obszarze zdrowia

Stan realizacji: wszystkie zadania zostały zrealizowane. Projekt został rozliczony.

33.    Projekt Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych

Beneficjent: Ministerstwo Sprawiedliwości
Wartość całkowita: 24 912 893,30 zł
Kwota dofinansowania: 24 912 893,30 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 24 912 893,30 zł
Oszczędności: n/d

Cel projektu: wdrożenie systemu informatycznego Nowej Księgi Wieczystej i zastąpienie dotychczasowych rejestrów papierowych w 104 wydziałów ksiąg wieczystych (projekt stanowił ostatni etap informatyzacji tych wydziałów). Realizacja projektu zapewniła sprawną obsługę obywateli w zakresie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych.

Stan realizacji: wszystkie zadania zostały zrealizowane. Projekt został rozliczony.

34.    Projekt Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego

Beneficjent: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Wartość całkowita: 42 390 198,41 zł
Kwota dofinansowania: 42 390 198,41 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 42 390 198,41 zł
Oszczędności: n/d

Cel projektu: budowa Portalu Emp@tia umożliwiającego gromadzenie kompletnych 
i aktualnych informacji obszaru zabezpieczenia społecznego, pozwalającego skutecznie skorzystać z oferowanych przez państwo polskie świadczeń socjalnych  wraz z możliwością zawnioskowania o nie w formie elektronicznej.

Stan realizacji: wszystkie zadania zostały zrealizowane. Projekt został rozliczony.

35.    Projekt Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego

Beneficjent: Ministerstwo Sprawiedliwości
Wartość całkowita: 33 252 046,69 zł
Kwota dofinansowania: 29 600 086,13  zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 19 708 193,12 zł
Oszczędności: zostały zdjęte w wyniku rozliczenia projektu.

Cel projektu: budowa systemu usług elektronicznych MS m.in. udostępnienie w trybie on-line danych Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Rejestru Zastawów (RZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego; rejestracja drogą elektroniczną spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy spółki z o.o. w trybie 24 godzinnym, bezpłatne pobranie elektronicznej wersji (PDF) egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego; możliwość uzyskania online bezpłatnych odpisów KRD, dodatkowo możliwość weryfikacji w KRK, przed wpisem do KRS, osób pełniących funkcje w zarządach i radach nadzorczych podmiotów rejestrowanych w KRS.

Stan realizacji: zadania zostały zrealizowane (w wyniku modyfikacji zakresu pomniejszone zostało dofinansowanie). Projekt został rozliczony.

36.    Projekt Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów – eKatalogi

Beneficjent: Urząd Zamówień Publicznych
Wartość całkowita: 3 783 223,98 zł
Kwota dofinansowania: 3 783 223,98 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 3 783 223,98 zł
Oszczędności: n/d

Cel projektu: budowa platformy umożliwiającej świadczące usług elektronicznych pozwalających zamawiającym na dokonywanie zakupów produktów poniżej progów stosowania ustawy Pzp. Platforma umożliwia zakupy produktów umieszczonych w katalogu i na warunkach realizacji tam określonych, składanie zapytań ofertowych do wykonawców, 
w odniesieniu do zakupów w zakresie elementów niewyspecyfikowanych w karcie produktów.

Stan realizacji: wszystkie zadania zostały zrealizowane. Projekt został rozliczony.

37.    Projekt Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)

Beneficjent: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wartość całkowita: 153 783 730,35 zł
Kwota dofinansowania: 153 783 730,35 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 153 783 730,35 zł
Oszczędności: n/d

Cel projektu: budowa portalu/platformy umożliwiającej klientom ZUS na realizację spraw związanych z  ubezpieczeniami społecznymi (w zakresie ZUS) poprzez udostępnienie usług (m.in. dostęp on-line do wszystkich danych zapisanych na kontach w ZUS (w tym danych zarejestrowanych na koncie emerytalnym, informacji o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach wraz z możliwością generowania i przesyłania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych).

Stan realizacji: wszystkie zadania zostały zrealizowane. Projekt został rozliczony.

38.    Projekt Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług

Beneficjent: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wartość całkowita: 144 290 731,26 zł
Kwota dofinansowania: 144 290 731,26 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 144 290 731,26 zł
Oszczędności: n/d

Cel projektu: modernizacja infrastruktury techniczno-systemowej (ITS), zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa usług elektronicznych udostępnianych płatnikom 
oraz zwiększenie wydajności ITS systemu obsługi inspektorów kontroli ZUS poprzez sieć Internet. 

Stan realizacji: wszystkie zadania zostały zrealizowane. Projekt został rozliczony.

39.    Projekt Ogólnopolska sieć teleinformatyczna na potrzeby obsługi numeru alarmowego "112"

Beneficjent: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/Centrum Projektów Informatycznych
Wartość całkowita: 159 692 646,90 zł
Kwota dofinansowania: 159 692 646,90 zł
w tym:
- wydatki rozliczone: 0,00 zł

Cel projektu: budowa ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby krajowego systemu obsługi zgłoszeń na numer „112”, łączącej ze sobą Centra Powiadamiania Ratunkowego oraz pozostałe służby odpowiedzialne za powiadamianie ratunkowe i bezpieczeństwo publiczne (oraz na potrzeby innych zadań administracji publicznej)
Stan realizacji: wszystkie zadania zostały zrealizowane, projekt został rozliczony, jednak z uwagi na podejrzenie wystąpienia korupcji w przetargach informatycznych realizowanych przez Centrum Projektów Informatycznych wydatki związane z projektem zostały wycofane z certyfikacji.

Polecane aktualności