Minister Cyfryzacji będzie zarządzał najważniejszymi rejestrami państwowymi

Od 1 stycznia 2016 r. Minister Cyfryzacji będzie zarządzał najważniejszymi rejestrami państwowymi, za które dotychczas odpowiadał minister właściwy do spraw wewnętrznych. Ustawa przewidująca te zmiany została uchwalona dzisiaj przez Sejm RP.

22.12.2015 | e-administracja

Do kompetencji ministra właściwego do spraw informatyzacji będzie należało zarządzanie następującymi rejestrami:

  • rejestr PESEL,
  • Rejestr Stanu Cywilnego,
  • Centralna Ewidencja Pojazdów,
  • Centralna Ewidencja Kierowców
  • Rejestr Dowodów Osobistych,
  • Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych,
  • Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych.

Powyższe rejestry są podstawowymi zbiorami danych osobowych o obywatelach i cudzoziemcach, trwale związanych z krajem. Są to najważniejsze wielkoskalowe rejestry, które stanowią solidne oparcie dla wykonywania przez właściwe organy administracji publicznej ustawowych zadań związanych z funkcjonowaniem państwa.

W ostatnich latach doszło do zmiany rejestrów z funkcji ewidencyjnych i porządkowych na funkcje usługowe. Stworzenie możliwości dalszej informatyzacji usług w oparciu o rejestry wymaga objęcia tego procesu koordynacją ze strony ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Dzięki przekazaniu odpowiedzialności za rejestry państwowe ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, możliwa będzie koncentracja wiedzy dotyczącej elektronizacji obrotu na linii obywatel – państwo (Administration to Client; A2C).

Przepisy ustawy nowelizującej ustawę o działach administracji rządowej wskazują, że minister właściwy do spraw informatyzacji będzie odpowiadał za sprawy związane z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni. Powiązanie tej kompetencji oraz kompetencji związanych z prowadzeniem spraw, dotyczących najważniejszych rejestrów państwowych będzie tworzyło silny urząd, odpowiadający za najważniejsze sprawy związane z informatyzacją państwa.

Polecane aktualności