Orędzie o stanie Unii Europejskiej

W środę 13 września 2017 r. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił w Parlamencie Europejskim tegoroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej.

13.09.2017 | administracja, prawo w cyfrowym świecie

W orędziu omówiona została obecna sytuacja polityczno-gospodarcza. Przewodniczący podsumował działania UE w ubiegłym roku i przedstawił priorytety na nadchodzący rok.

Szef Komisji Europejskiej dobrze ocenił aktualny stan rozwoju UE. Przekazał, że 10 lat od światowego kryzysu gospodarczego, gospodarka Unii Europejskiej odnotowuje wzrost i podnosi się. Przekazał jednocześnie, że warunki sprzyjające rozwojowi gospodarczemu nie będą trwały wiecznie, dlatego Europie potrzebna jest wizja dalszych działań.

W tym celu Przewodniczący KE zaproponował 5 głównych priorytetów, na których chce oprzeć dalsze prace Komisji. Są to:

  • Wzmocnienie europejskiego programu handlowego;
  • Wzmocnienie rozwoju przemysłu;
  • Zwrócenie uwagi UE na kwestie zmian klimatycznych;
  • Ochrona obywateli w obszarze cyfrowym;
  • Efektywna polityka migracyjna.

Należy zauważyć, że w dzisiejszych czasach szeroko rozumiana cyfryzacja to element łączący wszystkie powyższe priorytety Przewodniczącego, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie innowacji i nowych technologii dla rozwoju Europy.

W szczególności odniósł się do kwestii skutecznej ochrony obywateli UE w obszarze cyfrowym, w tym konieczności stworzenia mechanizmów zapewniających ochronę praw autorskich oraz ochronę danych osobowych. Szef Komisji Europejskiej przekazał również, że UE nie jest przygotowana na ataki cyber przestępców. Dodał, że 80% podmiotów gospodarczych w Europie doznało do tej pory chociażby jednego ataku przeprowadzonego w sposób elektroniczny. Z tego powodu Przewodniczący KE zapowiedział utworzenie nowej agencji UE odpowiedzialnej za walkę z cyberprzestępczością.

W dalszej części wystąpienia Szef Komisji Europejskiej podkreślał znaczenie wspólnych europejskich wartości: wolności, równouprawnienia oraz praworządności. Opowiedział się przeciwko wizji Europy ‘kliku prędkości’ oraz zapowiedział niezwłoczne przyjęcie Rumunii oraz Bułgarii do strefy Schengen.

W ramach zacieśniania wzajemnej współpracy oraz w celu ułatwienia państwom członkowskim wejścia do strefy euro Przewodniczący poinformował o planach Komisji dotyczących stworzenia specjalnego instrumentu przedakcesyjnego. W tym kontekście zaproponował powołanie Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów, którego rolą byłaby koordynacja wszystkich mechanizmów finansowych UE.

Zaproponował również połączenie stanowisk przewodniczącego Rady Europejskiej i szefa Komisji Europejskiej oraz dodał, że za kadencji obecnej KE nie będzie rozszerzenia Unii o kolejne państwa członkowskie. Przewodniczący negatywnie odniósł się tym samym do koncepcji rozszerzenia UE o członkostwo Turcji.

Całość przemówienia tutaj.

Polecane aktualności