Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

19 lutego o godzinie 12:00 w Pałacu Działyńskich 78/79 w Poznaniu, w Sali Złotej, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”.

10.02.2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu.

W trakcie Publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

  • okresu i kosztu realizacji projektu;
  • zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;
  • zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;
  • celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;
  • znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;
  • harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

Pełna treść ogłoszenia

Polecane aktualności