Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

11 września 2017 roku odbyło się czwarte posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

11.09.2017 | wykorzystanie informacji i zasobów

Spotkanie dotyczyło:

  • przeglądu stanu infrastruktury informacji przestrzennej w ramach tematów danych przestrzennych ministra właściwego do spraw środowiska,
  • kosztów i korzyści budowy IIP w Polsce,
  • oraz Zespołu Zadaniowego ds. standardu informacji 3D w Polsce.

W trakcie spotkania minister Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił prezentację „Przegląd stanu IIP w Polsce. Organ Wiodący: Minister właściwy do spraw środowiska”.

Uczestnicy wskazali na potrzebę wzmożenia prac w zakresie budowy jednego węzła infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru środowisko. Omówiono też kwestie związane z koniecznością udostępniania większej liczby usług w obszarze środowisko oraz konwersji rozwiązań klasycznych (pliki pdf) do postaci usług.

Jako zalecenie Rada przyjęła potrzebę opracowania założeń budowy jednego węzła infrastruktury informacji przestrzennej dla obszaru danych przestrzennych ministra właściwego do spraw środowiska.

Członkowie Rady dyskutowali też o idei opracowania „Analizy kosztów i korzyści IIP w Polsce.”. Uznali potrzebę przygotowania opracowania, które pokazywałoby hierarchizacje celów związanych z rozwojem IIP w Polsce. W opracowaniu należałoby uwzględnić aspekty dostępności do danych, ich wiarygodności i aktualności. Podkreślono, że tworzenie INSPIRE w Polsce to szereg działań, które mają przyczyniać się do rozwoju kraju oraz sfery działalności publicznej i biznesowej. Przygotowanie obszernej analizy kosztów i korzyści IIP w Polsce jest dobrym rozwiązaniem pod warunkiem, że zostanie zrealizowana dla najważniejszych obszarów uznanych za priorytetowe (hierarchizacja celów), np. ZSIN, zagospodarowanie przestrzenne, itd.

Marek Zagórski, wiceszef resortu cyfryzacji podkreślił konieczność wypracowania priorytetów w rozwoju IIP. Zaproponował podejście, które zakładałoby:

  1. w pierwszej fazie zdefiniowanie priorytetów rozwoju IIP w Polsce,
  2. a w kolejnej przygotowanie pogłębionych analiz dla wskazanych priorytetów – przygotowanie uzasadnienia biznesowego.

Członkowie Rady IIP zaakceptowali propozycję Przewodniczącego Rady zgodnie z którą każdy członek Rady oraz Organy Wiodące niereprezentowane w Radzie IIP zostaną poproszone o wskazanie najważniejszych (ich zdaniem) celów i priorytetowych obszarów rozwoju IIP w Polsce wraz z krótkim uzasadnieniem i podaniem kolejności priorytetów. Będzie to materiał wyjściowy do dalszych prac.

Omówiono też potrzebę powołania Zespołu Zadaniowego Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, który zająłby się problematyką przygotowywania, realizacji i wykorzystania w Polsce opracowań w obszarze 3D. Zespół ten:

  1. przygotowałby i opublikował wytyczne techniczne dotyczące realizacji opracowań 3D w Polsce (zamówienia publiczne, parametry techniczne, jakość opracowań, itp.),
  2. zająłby się upowszechnieniem wykorzystania informacji zawartej w opracowaniach 3D wraz ze wskazaniem potencjalnych obszarów wykorzystania tej informacji.

Przedstawiciel Związku Miast Polskich poparł propozycję podkreślając, że wiele miast już teraz dobrze sobie radzi ze wskazanym problemem budowy i wykorzystania modeli 3D. Główny Geodeta Kraju podkreśliła, że GUGiK już teraz pomaga podmiotom, które zwróciły się o pomoc w tym zakresie. Ponadto zadeklarowała współpracę urzędu w przygotowaniu warsztatów w tym obszarze.

Członkowie Rady IIP pozytywnie zaopiniowali wniosek dotyczący uruchomienia procesu wskazania członków zespołu i rozpoczęcia prac w tym obszarze.

Polecane aktualności