e-scienceplus.pl – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.1

22 lutego o godzinie 10:00 w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, przy ul. Janiszewskiego 8, budynek D-20, sala 10 D, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”.

10.02.2016 | e-administracja, wykorzystanie informacji i zasobów

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu.

W trakcie Publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

  • okresu i kosztu realizacji projektu;
  • zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;
  • zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;
  • celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;
  • znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;
  • harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

Pełna treść ogłoszenia 

Polecane aktualności