Platforma wiedzy – naukowo-edukacyjny interaktywny portal muzealny Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach POPC 2.3.2

20 stycznia o godzinie 11:00 w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, przy Pl. Zamkowym 4, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu „Platforma wiedzy – naukowo-edukacyjny interaktywny portal muzealny Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum”.

13.01.2016 | wykorzystanie informacji i zasobów

Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów dla działania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa każdy z Wnioskodawców ww. działania zobowiązany jest do przeprowadzenia Publicznej prezentacji założeń projektu.

W trakcie Publicznej prezentacji założeń projektu każdy Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej informacje na temat:

  • okresu i kosztu realizacji projektu;

  • zdiagnozowanych potrzeb grup docelowych, dla których udostępnia się cyfrowo zasoby objęte projektem;

  • zasobów informacji sektora publicznego objęte projektem;

  • celów projektu wyrażonych mierzalnymi wskaźnikami;

  • znaczenia zasobów objętych projektem z uwzględnieniem ich rodzaju i obszaru ich udostępniania;

  • harmonogramu zamówień publicznych lub informacje o wyłonionych już wykonawcach.

Pełna treść ogłoszenia

Polecane aktualności