Wzorcowe klauzule umowne w umowach utrzymaniowo-rozwojowych

Prezentujemy do konsultacji dokument zawierający wzorcowe klauzule umowne w umowach utrzymaniowo-rozwojowych.

21.06.2017 | prawo w cyfrowym świecie

Prezentujemy do konsultacji i uzgodnień dokument dotyczący klauzul umownych w umowach utrzymaniowo-rozwojowych do wykorzystania przez zamawiających z sektora finansów publicznych w umowach IT w przedmiocie utrzymania i rozwoju oprogramowania. Materiał zawiera klauzule do wykorzystania w procesie tworzenia umów, zarówno zawieranych w procedurach przetargowych, jak i bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W opracowaniu zawarte są opisy realiów rynkowych oraz komentarze ułatwiające zastosowanie klauzul do danego stanu faktycznego. Warto zwrócić uwagę na opcjonalne postanowienia dotyczące usług autoryzacji oraz tzw. exit planu.  Dokument nie został uzgodniony z Urzędem Zamówień Publicznych.

Zachęcamy do dyskusji na temat zamieszczonego materiału oraz zgłaszania uwag i spostrzeżeń na adres: Klauzule@mc.gov.pl.

Prawa autorskie do zamieszczonego materiału przysługują Maruta Wachta Sp. j., a Skarb Państwa – Minister Cyfryzacji posiada licencję do opinii umożliwiającą m.in. jej publiczne udostępnianie.


Wzorcowe klauzule jak i komentarz są chronione prawem autorskim. Klauzule mogą być wykorzystywane, w tym zwielokrotniane, modyfikowane  i rozpowszechniane dla potrzeb podmiotów sektora publicznego (m.in. organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe). W szczególności klauzule mogą być wykorzystywane bezpośrednio przez podmioty sektora publicznego jak i osoby trzecie, w tym doradców prawnych, działających na rzecz takich podmiotów. Mając na uwadze powyższy cel wzorców, klauzule nie mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców ani osoby fizyczne w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek przewidziany ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, w szczególności nie mogą w żaden sposób być wykorzystane w celach komercyjnych, w tym jako odpłatne wzorce czy element doradztwa prawnego. Komentarze towarzyszące klauzulom mogą być zwielokrotniane i rozpowszechniane przez podmioty sektora publicznego, z powołaniem autorstwa, ale bez prawa ich modyfikacji.

Dokumenty

Polecane aktualności