Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących kierunków strategicznych działań Ministra
Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych. Uwagi i opinie prosimy przesyłać na adres KonsultacjeBM[at]mc.gov.pl do 15 lutego 2016 roku.

25.01.2016 | e-administracja

Obejmując Ministerstwo Cyfryzacji, musieliśmy wejść w szereg procesów, które były w toku. Zmierzające do końca projekty informatyczne, z uwagi na zamkniętą perspektywę budżetową 2007-2013, wymagały odbioru i rozliczenia. Licząc się ze zrealizowanymi dotychczas inwestycjami i podjętymi w minionych latach decyzjami,  nie wykluczamy jednak ich modyfikacji lub wręcz naprawy. W związku z powyższym, należy wskazać, jakie są nasze cele na rok 2016 - rok przełomu i #DobrejZmiany.

Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom szybkich i wygodnych e-usług ze strony administracji publicznej, przygotowanie narzędzi informatycznych do obniżenia kosztów funkcjonowania państwa oraz zredukowanie lub zlikwidowanie strat ponoszonych przez sektory publiczne, w których do tej pory nie rejestrowano poszczególnych transakcji i nie rozliczano ich z wykorzystaniem wiarygodnych danych. W szerszym kontekście działań całego rządu, nasze cele i działania mieszczą się zarówno w planie uproszczenia prawa i redukcji jego zbędnych uciążliwości, jak i planie rozwoju gospodarczego oraz pobudzania innowacyjności.

W tym celu konieczne jest zarówno określenie nowej roli Ministra Cyfryzacji w administracji publicznej, wyposażenie go w odpowiednie narzędzia, jak i budowa prawidłowych relacji z innymi rządowymi i pozarządowymi interesariuszami procesów cyfryzacyjnych.

Przedstawiony Państwu dokument stanowi plan na 2016 r., wybiegający tam gdzie to konieczne w lata następne w celu pokazania wizji docelowej. Jak wspomniałam wyżej, dokument jest zdeterminowany stanem informatyzacji państwa, jaki zastaliśmy, i pytaniami, które zostały wprawdzie zadane, ale nie udzielono na nie odpowiedzi. Dlatego w dużej mierze skupia się na rozwiązaniu najpilniejszych problemów.

Nasz plan ma charakter „agilowy”, bo wymagania naszego klienta (społeczeństwa) ewoluują podczas trwania całości tego specyficznego projektu, jakim jest cyfryzacja państwa. Musimy zakończyć rozpoczęte przez poprzedników procesy i do nich się odnosimy dziś, ale w oparciu o stały kontakt z Państwem będziemy ustawicznie monitorować Państwa potrzeby i odpowiadać na nie. Chcemy, żeby wszyscy uczestniczyli w planowaniu cyfryzacji państwa jako mechanizmu transformacji państwa i pogłębiania demokratycznego uczestnictwa.

Zapraszamy zatem do komentowania i nadsyłania propozycji. Bardziej szczegółowe rozwiązania, nie mieszczące się w formule dokumentu, zostaną wprowadzone do osobnej tabeli, którą zaczęliśmy prowadzić w związku z żywym Państwa uczestnictwem w tej #DobrejZmianie od początku Ministerstwa Cyfryzacji, i wykorzystane w miarę możliwości w naszej bieżącej pracy.

Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji

Projekt dostępny także na Rządowym portalu konsultacji publicznych 

Dokumenty

PDFKierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji (odt 29.29 KB)
Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji (wersja odt)

Polecane aktualności