Anna Streżyńska: Jednym z priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji jest wspieranie zadań samorządów

3 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W obradach, oprócz kierownictwa resortu cyfryzacji, uczestniczyli przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli oraz organizacji wspierających.

03.02.2016 | e-administracja, samorządy | TAGI: Anna Streżyńska, Witold Kołodziejski, Szymon Ruman, Piotr Woźny
Zdjęcie przedstawia trzy osoby siedzące przy stole. Wśród nich m.in. minister Anna Streżyńska oraz wiceminister Szymon Ruman.
Fot. MC

Podczas obrad przedstawiono m.in. informację MC o stanie i perspektywach rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych (CEPiK2 i BUSC). Następnie uczestnicy obrad przeszli do omówienia kierunków zmian w tzw. megaustawie, na którą składają się:

  • projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw,
  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków niezbędnych do wydania decyzji o udostępnieniu kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz opłat za udostępnianie kanałów technologicznych,
  • projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

W dalszej części członkowie obrad zaopiniowali pozytywnie projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji z zastrzeżeniem, że w jego skład powinni wchodzić przedstawiciele samorządu z głosem doradczym.

Następnie minister Anna Streżyńska przedstawiła podstawowe założenia dotyczące opublikowanego pod koniec stycznia br. dokumentu „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”. Szefowa resortu cyfryzacji wskazała, że jednym z podstawowych celów konsultowanej do połowy lutego strategii, jest organizacja administracji umożliwiająca uzyskanie maksymalnych korzyści dla obywateli, przy minimalnie niskich kosztach. – Zależy nam również na poprawie komunikacji pomiędzy organami centralnymi a samorządami oraz skutecznym wspieraniu JST w realizacji ich zadań – dodała Anna Streżyńska. Ponadto zadeklarowała wolę zorganizowania osobnego spotkania z przedstawicielami polskich województw, powiatów i gmin w celu bardziej szczegółowego omówienia kierunków zaproponowanych we wspomnianej strategii.

Najbliższe obrady Zespołu zaplanowano na 5 lutego br. Wówczas zostanie podjęta m.in. decyzja odnośnie trybu opiniowania projektu zarządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Polecane aktualności