Budowa Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

Cel:

Stworzenie warunków i narzędzia do upowszechnienia usług cyfrowych. Wdrożenie sprawnie funkcjonującej elektronicznej identyfikacji w Polsce, opartej o powszechnie dostępne, przejrzyste oraz bezpieczne rozwiązania organizacyjno-techniczne. Krajowy Węzeł będzie pośredniczyć w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez różne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej.

Korzyści:

  • rozwój i realizacja usług online, w których niezbędne jest zapewnienie wspólnej podstawy dla bezpiecznej interakcji elektronicznej między obywatelami, przedsiębiorstwami i organami publicznymi;
  • zapewnienie możliwości użycia w usługach online środków identyfikacji elektronicznej wydawanych przez różne podmioty, w tym także istniejących już środków identyfikacji elektronicznej, sprawdzonych w praktyce w usługach online świadczonych przez podmioty prywatne (np. banki, telekomy). Takie podejście spowoduje szybkie pokonanie bariery braku powszechnego dostępu do środków identyfikacji elektronicznej, jak również umożliwi obywatelom korzystanie z tych samych, przyjaznych dla nich sposobów uwierzytelniania w usługach online.

Dodatkowe materiały: