E-Zamówienia – Elektroniczne Zamówienia Publiczne

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

Cel:

Celem Projektu jest efektywny, spełniający potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowany proces udzielania zamówień publicznych w Polsce.

Zbudowane w ramach Projektu e-usługi ułatwią i skrócą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzane zgodnie z ustawą Pzp zarówno dla zamawiających (w większości administracja publiczna) jak i dla wykonawców. Dodatkowo Projekt przyczyni się do usprawnienia działania organów kontroli w obszarze zamówień publicznych, tj. Prezesa UZP, NIK, CBA oraz KIO.

Kolejnym założeniem Projektu jest ustandaryzowanie danych, pozyskiwanie ich na bieżąco do CRD (poprzez API), dzięki czemu sprawozdawczość zostanie zautomatyzowana oraz możliwe będzie efektywne monitorowanie i kontrola procesu udzielania zamówień publicznych.  Jednocześnie dostęp do informacji o rynku zamówień publicznych będzie „powszechny” dla wszystkich interesariuszy.

Projekt obejmuje:

 • Budowę Platformy e-Zamówienia podległej administracji rządowej z Centralnym Repozytorium Danych, udostępniającej bezpłatnie Usługę Monitorowania i Analiz, Biuletyn Zamówień Publicznych, zabezpieczenia składanych ofert i wniosków, aukcji i licytacji elektronicznej.
 • Wystandaryzowanie usług, pozwalających na przeprowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego. Platforma udostępni zestandaryzowane API pozwalające na wymianę danych i dokumentów oraz umożliwiające integrację usług w procesie.

Platforma e-Zamówienie obejmować będzie następujące moduły:

 • Centralne Repozytorium Danych
 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Moduł Monitorowania i Analiz, w tym BI (ang. Business Intelligence)
 • Aukcje i licytacje elektroniczne
 • eSender
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/ wniosków do terminu ich otwarcia

Platforma e-Zamówienia zapewni kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce umożliwiając skuteczne i efektywne sprawowanie funkcji nadzorczych i sprawozdawczych poprzez funkcjonalność zbierania i udostępniania danych dotyczących procesu udzielania zamówień publicznych z portali oferujących e-usługi w tym obszarze.

Korzyści:

Dzięki realizacji Projektu, jego odbiorcy uzyskają m.in.

 • łatwiejszy, sprawniejszy i szybszy proces przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym wykorzystanie raz wprowadzonych danych do przygotowania wielu dokumentów/formularzy oraz przeprowadzenia licytacji i aukcji, możliwość przesłania ogłoszeń w sprawie zamówienia zarówno do BZP jak i TED (ustandaryzowanie formularzy oraz ich walidacja), automatyzację sprawozdawczości rocznej – zamawiający;
 •  szybki i łatwy dostęp do wszystkich ogłoszeń o zamówieniach oraz pozostałych informacji o postępowaniach o udzielenie zamówienia, przesyłanie ofert/wniosków na platformę e- zamówienia – wykonawcy/oferenci;
 •  bezpośredni nadzór i kontrola nad wszystkimi postępowaniami zamówień publicznych, możliwość analiz i raportów w dowolnym momencie – Prezes UZP;
 •  szybszy dostęp do niezbędnych informacji dotyczących postępowań - organy kontroli (tj. Sądy, NIK), Krajowa Izba Odwoławcza (KIO).

W wyniku realizacji Projektu podstawowymi środkami komunikacji i wymiany informacji na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia będą elektroniczne środki informacji i komunikacji. Projekt obejmuje elektronizację nowych usług, bądź poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług w obszarze zamówień publicznych.

Planowana architektura Platformy pozwoli na rozwój e-usług oferowanych przez dowolnych oferentów (dostawców) oprogramowania.

Zamawiający i wykonawcy będą mogli realizować proces udzielania zamówień publicznych na dowolnej platformie własnej lub udostępnionej przez inny podmiot, jednakże poprzez koncepcję Centralnego Repozytorium Danych zapewniony zostanie dostęp do niezbędnych danych i dokumentów niezależnie od miejsca rejestracji interesariusza procesu. Planowany moduł Monitorowania i Analiz pozwoli na bieżące śledzenie procesu zarówno przez Prezesa UZP (obowiązek ustawowy), jak i przez zamawiających - własne postępowania. Moduł BI pozwoli na przekrojowe analizy danych zagregowanych o toczących się oraz zakończonych już postępowaniach.

Planowane rozwiązanie łączy rozwiązanie scentralizowane z jednoczesnym udziałem wielu platform komercyjnych lub własnych zamawiających i opiera się o  następujące założenia:

 • Proces udzielania zamówienia publicznego realizowany jest poprzez usługi oferowane przez komercyjne platformy lub platformy poszczególnych zamawiających (w tym systemy EZD).
 • Platformy te wspierać będą poszczególne etapy procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od momentu przygotowywania ogłoszenia o zamówieniu (lub wstępnego ogłoszenia o zamówieniu) do podpisania umowy z wyłonionym oferentem i publikacji ogłoszenia o udzielonym zamówieniu lub ogłoszenia o zmianie umowy.
 • Każdy zamawiający i wykonawca może korzystać z usług dowolnej platformy w procesie udzielania zamówienia publicznego bez względu na to na jakiej dokonał rejestracji.
 • W trakcie kolejnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Repozytorium z platform przekazywane będą metadane, dane ustrukturyzowane powstające w procesie zamówień publicznych niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania (szczegółowy zakres danych do analizy).
 • Na Platformie nie będą przetwarzane informacje oznaczone klauzulą tajności w rozumieniu Ustawy o ochronie informacji niejawnych z 5.08.2010 r.

Przyjęte założenia umożliwią dostęp do pełnej informacji o każdym postępowaniu, bez względu na to na jakiej platformie zostało zainicjowane. Pełna standaryzacja przepływów pracy (workflow), procedur, protokołów wymiany danych, itp. gwarantuje jednolitość danych potrzebną dla późniejszego raportowania i analizy rynku oraz skuteczny dostęp do informacji.

E-usługi oferowane przez Platformę e-Zamówienia będą bezpłatnie udostępniane wszystkim interesariuszom.

Wyżej opisane podejście sprawia, że każdy zarejestrowany na dowolnej platformie dostawca ma dostęp do całego rynku zamówień publicznych.

Projekt uwzględnia rozwiązania i obowiązki nałożone na państwa członkowskie UE zaimplementowane w obowiązujących przepisach i dyrektywach unijnych dotyczących zamówień publicznych.

Dodatkowe materiały: