mDokumenty w Administracji Publicznej (Faza 1)

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

Cel:

Obywatele uzyskają nowy, wiarygodny i dodatkowy sposób prezentacji i potwierdzenia za pomocą telefonu komórkowego: swojej tożsamości, wybranych uprawnień do np. kierowaniem pojazdem, zaświadczeń, poświadczeń i aktów takich jak np. akt małżeństwa czy urodzenia dziecka.

W koncepcji działania mDokumentów najważniejsze jest to, że telefon będzie jedynie bramką dostępową do danych, a nie ich magazynem. Można więc mówić jedynie o np. dowodzie przez komórkę, ale nie o dowodzie w komórce. Rozwiązanie nie będzie obowiązkowe - będzie ono działało równolegle z tradycyjnymi dokumentami, papierowymi i plastikowymi. 

Korzyści:

W założeniu usługa wprowadza ułatwienia dla Obywateli, polegające na tym, iż Obywatel nie będzie zobowiązany do noszenia tradycyjnego dowodu osobistego lub innych wymaganych prawem dokumentów, lecz będzie mógł wylegitymować się lub – w kolejnych etapach projektu – potwierdzić posiadane uprawnienia, wykorzystując w tym celu projektowaną usługę.

Wdrożenie projektu wprowadzi równie wiarygodny mechanizm prezentacji i potwierdzenia tożsamości i uprawnień, co tradycyjnie wykorzystywane metody okazywania dokumentów w formie papierowej i plastikowej takich jak np. dowód osobisty czy prawo jazdy.

Urzeczywistnienie wizji elektronicznej prezentacji tożsamości i danych z dokumentów obywatela możliwe jest dzięki wykorzystaniu e-usług polskiej e-administracji pozwalających na wyświetlenie danych dokumentów w postaci elektronicznej z Systemu Rejestrów Państwowych lub innych wiarygodnych baz i systemów. Realizacja e-usługi wymaga przy tym jawnej autoryzacji operacji przez obywatela wykorzystując do tego celu znane, sprawdzone i bezpieczne mechanizmy np. kodów jednorazowych wysyłanych na numer telefonu komórkowego obywatela. Takie podejście umożliwia zaoferowanie e-usług również na starszych modelach telefonów, które nie są smartfonami. Wprowadzona usługa nie ingeruje w obecne uprawnienia służb w zakresie legitymowania osób i potwierdzania przez ich tożsamości oraz nie zmienia stanu prawnego w tym zakresie. Projekt dotyczy podmiotów zdefiniowanych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wyłączeniem Służb Specjalnych.

Poprzez realizację całego procesu wyświetlenia danych dowodu osobistego (od wywołania usługi przez autoryzację za pomocą kodu sms, po wyświetlenie danych na uprawnionym urządzeniu urzędnika) proces przebiegnie w sposób cyfrowy, bez korzystania z papierowych dokumentów.

Projekt podzielono na trzy fazy (by w regularnych odstępach czasu móc uruchamiać kolejne e-usługi).

  • Faza 1: mDowód Osobisty.

Wykorzystanie istniejącej e-usługi, umożliwiającej Obywatelowi potwierdzenie własnej tożsamości dzięki wyświetleniu danych aktualnego dowodu osobistego z Rejestru Dowodów Osobistych (SRP) i okazaniu ich przedstawicielom administracji publicznej lub służbom mundurowym. Faza pierwsza projektu obejmuje również wprowadzenie zmian do porządku prawnego, które pozwolą potwierdzić tożsamość osoby, zidentyfikować rzeczy lub potwierdzić stan prawny lub prawa osoby poprzez usługę polegającą na prezentacji na urządzeniu wykorzystywanym przez podmiot publiczny danych przechowywanych w rejestrze publicznym zawartych w dokumencie służącym do stwierdzenia tożsamości osoby, identyfikacji rzeczy lub potwierdzającym stan prawny lub prawa osoby

  • Faza 2: mPrawo Jazdy, mDowód Rejestracyjny, mUbezpieczenie

Wykorzystanie e-usług, które pozwolą zaprezentować dane z takich dokumentów jak: Prawo Jazdy, Dowód Rejestracyjny oraz obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC. Zostaną one zrealizowane korzystając z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) umożliwiając wyświetlenie danych z kluczowych dokumentów istotnych dla kierowców.

  • Faza 3: mDokumenty osobiste i administracyjne

Uruchomienie nowych e-usług umożliwiających prezentację danych z dokumentów z administracji, istotnie potrzebnych obywatelowi lub przydatnych w kontaktach obywatela z sektorem prywatnym, jak również w relacjach między obywatelami.

Dodatkowe materiały: