Opis projektu

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

ARCHITEKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA

Architektura Informacyjna Państwa (AIP) to zbiór pryncypiów, wymagań, standardów i modeli, których celem jest budowa społeczeństwa cyfrowego. Wdrożenie AIP będzie skutkowało nie tylko identyfikacją potencjalnych punktów synergii, ale również wykorzystaniu ich jako środka do optymalizacji istniejącej infrastruktury informatycznej. 

mDOKUMENTY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (faza 1)

Obywatele uzyskają opcjonalną, nową i wiarygodną usługę, która pozwoli przez telefon komórkowy potwierdzić tożsamość osoby, identyfikację rzeczy lub stan prawny lub prawa.

BUDOWA KRAJOWEGO WĘZŁA IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Stworzenie narzędzia do upowszechnienia usług cyfrowych. Wdrożenie sprawnie funkcjonującej elektronicznej identyfikacji w Polsce, opartej o powszechnie dostępne, przejrzyste oraz bezpieczne rozwiązania organizacyjno-techniczne. Krajowy Węzeł będzie pośredniczyć w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez różne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej. 

PLATFORMA INTEGRACJI USŁUG I DANYCH

Udostępnienie danych z rejestrów państwowych poprzez wspólny punkt dostępu oraz wypracowanie jednolitego Modelu Informacyjnego Państwa. Udostępnianie danych z rejestrów państwowych na potrzeby usług elektronicznych realizowane będzie przez kanały: A2C - administracja dla obywateli (czyli relacja administracja dla obywateli), A2A - administracja dla administracji (czyli relacja pomiędzy podmiotami administracji), A2B - administracja dla biznesu (czyli relacja pomiędzy podmiotem administracji a firmą).

PORTAL GOV.PL

Stworzenie pojedynczego internetowego punktu styku obywatela z administracją publiczną, dzięki któremu Obywatel będzie miał dostęp do informacji i e-usług w jednym miejscu, a sprawę będzie mógł zainicjować z dowolnego miejsca. Informacje i usługi świadczone drogą elektroniczną będą prezentowane w jednolity i ustandaryzowany sposób.

ROZWÓJ SYSTEMU REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH

Usprawnienie usług świadczonych przez administrację dla administracji, obywateli oraz biznesu poprzez stworzenie Rejestru Dokumentów Paszportowych, modernizację funkcjonalności zaimplementowanych w Systemie Rejestrów Państwowych, stworzenie podstaw technologicznych i biznesowych do dołączania nowych rejestrów w celu świadczenia wysokiej jakości usług elektronicznych, a także wprowadzenie możliwości powiązania osób w ramach rodziny. Dzięki temu zwiększą się udostępnione zasoby informacyjne (gromadzone w Systemie Rejestrów Państwowych) na rzecz usprawnienia procesów w innych systemach teleinformatycznych.

OTWARTE DANE – DOSTĘP, STANDARD, EDUKACJA

Poprawa dostępności i jakości danych publicznych oraz zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystywania.

WSPÓLNA INFRASTRUKTURA PAŃSTWA

Stworzenie zwirtualizowanego środowiska w modelu chmury obliczeniowej. Nowa infrastruktura IT będzie udostępniana przez Ministerstwo Cyfryzacji dla administracji rządowej w formie wysokodostępnej usługi. 

APLIKACJE.GOV.PL - PLATFORMA SYSTEMU EZD

Zapewnienie administracji publicznej narzędzi do codziennej pracy (w tym narzędzia do elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji, czyli systemu EZD).

KRONIK@ - KRAJOWE REPOZYTORIUM OBIEKTÓW NAUKI i KULTURY

Projekt składa się z dwóch kluczowych elementów. Pierwszym z nich jest stworzenie wspólnej, zintegrowanej infrastruktury, służącej do przechowywania cyfrowych zasobów nauki i kultury. Drugi to udostępnienie wszystkich zgromadzonych tam obiektów poprzez jedną platformę oraz udostępnienie wygodnych i użytecznych e-usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości.

E-ZAMÓWIENIA – ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Celem Projektu jest efektywny, spełniający potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowany proces udzielania zamówień publicznych w Polsce.