Architektura Informacyjna Państwa

Plan Działań Ministra Cyfryzacji

Architektura Informacyjna Państwa (AIP) to zbiór pryncypiów, wymagań, standardów i modeli nakierowanych na budowę społeczeństwa cyfrowego.

Powód implementacji Architektury Informacyjnej Państwa

Bezpośrednim powodem wdrożenia Architektury Informacyjnej Państwa jest potrzeba synergii rozwiązań IT w państwie. Od wielu lat każda z instytucji rządowych oraz samorządowych samodzielnie buduje własną infrastrukturę informatyczną, którą następnie musi utrzymywać. Przekłada się to na redundancję rozwiązań, utrudniony dostęp do danych oraz rozproszoną informację o e-usługach dostępnych dla Obywateli i Przedsiębiorców. Wdrożenie AIP będzie skutkowało nie tylko identyfikacją potencjalnych punktów synergii, ale również wykorzystaniu ich jako środka do optymalizacji istniejącej infrastruktury informatycznej.

Do końca 2018 roku oczekiwane jest osiągnięcie następujących celów, będących bezpośrednim efektem wdrożenia AIP:

 • Zdefiniowanie standardów usług wspólnych
 • Wsparcie budowy Centrum Kompetencji Administracji
 • Wsparcie procesu Głównego Informatyka Kraju
 • Wsparcie w przygotowaniu wymaganych zmian legislacyjnych dla usług wspólnych
 • Przygotowanie koncepcji projektów szkieletowych wdrażających usługi wspólne

Realizacja wspomnianych celów stanowić będzie podstawę do uruchomienia szeregu inicjatyw projektowych skutkujących zwiększeniem liczby e-usług dostępnych dla Obywateli oraz Przedsiębiorców i finalnie przyczyniających się w ten sposób do budowy Społeczeństwa Cyfrowego.

Powód implementacji AIP został zaprezentowany na diagramie poniżej:

Realizacja Architektury

Do tej pory Ministerstwo Cyfryzacji nie posiadało struktur organizacyjnych, pozwalających efektywnie realizować postawione przed nim działania, związane z informatyzacją Państwa.

W celu przygotowania Architektury Informacyjnej Państwa zdecydowano się zbudować brakujące kompetencje. W efekcie zbudowano Pion IT zarządzany przez Pełnomocnika ds. Cyfryzacji (CTO) oraz powołano Zespół ds. AIP zarządzany przez Głównego Architekta IT.

Podstawowymi funkcjami zespołu ds. AIP są: 

 • Przygotowanie Architektury Informacyjnej Państwa
 • Wsparcie przy tworzeniu koncepcji biznesowej projektów szkieletowych (realizujących AIP)
 • Wsparcie w tworzeniu Pionu IT Ministerstwa Cyfryzacji
 • Wsparcie Rady Architektury działającej przy KRMC
 • Konsultacje architektoniczne

Wdrożenie AIP wymaga ścisłej koordynacji prac nie tylko w ramach samego Ministerstwa Cyfryzacji, ale także pomiędzy wszystkimi dysponentami kluczowych elementów infrastruktury informatycznej Państwa. W tym celu powołano Radę Architektury,  ciało które czuwa nad zgodnością nowych inicjatyw IT z „AIP wersja 1.0” – dokumentem przyjętym przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Zgodność ze wspomnianym dokumentem jest warunkiem uruchomienia finansowania inicjatywy ze środków publicznych.

Umocowanie Rady Architektury w strukturze Ministerstwa Cyfryzacji oraz jej skład przedstawiono na poniższym rysunku.

 

Model Architektury Informacyjnej Państwa

Wizja Architektury Informacyjnej Państwa - diagram.

Dodatkowe materiały:

 • Dokumenty

 • Decyzje

 • Wydarzenia związane z projektem