Opis projektu

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od papierowej do cyfrowej Polski - baner

W ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” funkcjonuje 13 Strumieni prac.

Strumień Cyfrowe Usługi Publiczne zajmuje się wsparciem Ministerstwa Cyfryzacji w projektowaniu nowych cyfrowych usług publicznych realizujących zdarzenia życiowe na 4 i 5 poziomie dojrzałości, optymalizacją funkcjonowania istniejących e-usług, a także opracowywaniem standardów i wytycznych dla budowy oraz funkcjonowania cyfrowych usług publicznych.

Strumień Cyfrowa Tożsamość zajmuje się wdrożeniem od strony prawnej, organizacyjnej i technicznej sfederalizowanego modelu identyfikacji i uwierzytelniania oraz usług zaufania, a także wdrożeniem masowych mechanizmów identyfikacji i uwierzytelniania w e-administracji – zweryfikowanych pod względem bezpieczeństwa, wydajności i ergonomii użycia.

Dzięki Strumieniowi Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego uda się osiągnąć dwa podstawowe cele, jakimi są: zwiększenie akceptowalności bezgotówkowych form płatności oraz poszerzenie zakresu wypłat świadczeń w formie bezgotówkowej. Jedną z zakładanych korzyści tego strumienia jest zmniejszenie szarej strefy i zwiększenie dochodów budżetowych.

Wdrożenie funkcjonalności Schematu Krajowego pozwoli z kolei na zwiększenie roli państwa w ustalaniu standardów dla płatności bezgotówkowych i stworzenie taniego i wygodnego rozwiązania płatniczego m.in. do płatności w relacjach z sektorem publicznym, na szybkie udostępnienie masowego rozwiązania e-ID do kontaktów z sektorem publicznym, a także na udostępnienie usług wybranych usług publicznych na nośnikach Schematu Krajowego. Wśród korzyści płynących z wdrożenia Schematu Krajowego są m.in. udostępnienie obywatelom bezkosztowego, łatwego i wygodnego sposobu dokonywania opłat bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, a także łatwy i wygodny dostęp do e-usług publicznych.

Strumień e-Faktura i e-Paragon pomoże zwiększyć ściągalność podatków, transparentność działania i wydatków jednostek finansów publicznych, obniżyć koszty administracji i obrotu gospodarczego oraz umożliwi uczestnictwo polskich przedsiębiorstw w transgranicznym rynku zamówień publicznych i obrocie gospodarczym UE poprzez włączenie Polski do Jednolitego Europejskiego Rynku Cyfrowego.

Strumień e-Daniny i e-Świadczenia to z kolei uproszczenie opłacania i księgowania składek na ubezpieczenia społeczne i pozostałych danin oraz optymalizacja obsługi danin i świadczeń, co przełoży się na redukcję kosztów ich wypłat w gotówce. Docelowo wszystkie wpłaty składek przez firmy będą następować w nowym systemie opartym na jednolitym standardzie identyfikacji płatnika. 

Strumień e-Zdrowie realizuje działania zmierzające do zmniejszenia liczby nieprawidłowości ze strony świadczeniodawców usług zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz do automatyzacji procesów administracyjnych i, co za tym idzie, poprawy ich efektywności. W ramach strumienia trwają prace nad udostępnieniem pacjentom szeregu usług elektronicznych, które pozwolą m.in. na skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do indywidualnych informacji dotyczących pacjenta za pośrednictwem wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i internetowego konta pacjenta na, łatwiejszy dostęp do świadczeń zdrowotnych i skrócenie kolejek do lekarza dzięki e-Rejestracji i e-Skierowaniu, jak również umożliwią ograniczenie liczby błędów lekarskich dzięki dostępowi do elektronicznej historii rozpoznań. Wdrożenie e-recepty ułatwi obsługę pacjentów przez apteki oraz rozliczanie aptek z płatnikiem. Planowane jest zaopatrzenie wszystkich obywateli (pacjentów) w narzędzie identyfikacji i  uwierzytelniania uznane w obszarze ochrony zdrowia i opcjonalnie w innych obszarach, pełniące również funkcję nośnika Medycznych Danych Ratunkowych. Cyfryzacja procesów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii, m.in. przez rozwój telemedycyny pozwoli na zwiększenie efektywności opieki medycznej oraz znaczne oszczędności zasobów, które będą mogły być wykorzystane w innych obszarach w służbie zdrowia.

Strumień e-Sprawozdawczość ma za zadanie redukcję obciążeń administracyjnych oraz usprawnienie wykorzystania publicznych zasobów informacji, m.in. poprzez ujednolicenie i integrację wymaganych przez administrację publiczną obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw.

Strumień Blockchain i Kryptowaluty skupia się na wdrażaniu technologii rozproszonych rejestrów w administracji oraz upowszechnieniu ich zastosowań w biznesie, dzięki czemu otworzy się ogromne pole dla rozwoju polskich innowacyjnych projektów związanych z cyfrowymi walutami oraz niezaprzeczalnością transakcji i danych.

Strumień e-Skrzynka i e-Doręczenie przyspieszy i uporządkuje komunikację z administracją poprzez stworzenie oficjalnej skrzynki pocztowej tak, aby każdy obywatel miał swój certyfikowany adres e-mail, dzięki któremu może kontaktować się z urzędem czy przesyłać dokumenty za pomocą internetu.

Strumień e-Transport i e-Przepływy towarów zajmuje się centralizacją systemów zarządzania ruchem i pobierania opłat oraz udrożnieniem łańcucha dostaw poprzez integrację procesową systemów administracji podatkowej, celnej i drogowej oraz upraszczanie procedur administracyjnych. Umożliwi to zwiększenie dostępności w czasie i przestrzeni usług oraz sieci transportowych, zwiększenie przepustowości systemu transportowego Polski i Polskiego Obszaru Celnego, a także zmniejszenie kongestii i wzrost bezpieczeństwa w transporcie.

Strumień Architektura IT koncentruje się na wspieraniu informatycznym pozostałych strumieni oraz zapewnia pełną integralność tworzonych rozwiązań z innymi projektami realizowanymi po stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Strumień Cyberbezpieczeństwo tworzy i wdraża kompleksową strategię ochrony państwa w świecie elektronicznym, a także nadzoruje zgodność nowych rozwiązań technologicznych tworzonych przez pozostałe strumienie Programu z obowiązującymi standardami cyberbezpieczeństwa.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do konsultacji.