GIK — Główny Informatyk Kraju

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Strategia Informatyzacji Państwa

Rozdział 9. GIK — Główny Informatyk Kraju

 

Jedną z głównych przyczyn niezadowalającego stanu informatyzacji państwa, poza brakiem efektywnej strategii informatyzacji państwa, był brak koordynacji działań oraz kompetencji po stronie administracji w zakresie budowy jednolitych lub co najmniej zintegrowanych rozwiązań informatycznych. Nie został dotąd zdefiniowany model docelowy architektury informacyjnej Państwa, definiujący fundamentalne produkty udostępniane centralnie, na podstawie których administracja mogłyby opracowywać własne, zintegrowane rozwiązania. Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest SIP MC oraz koncepcja Głównego Informatyka Kraju, będąca zestawem instytucjonalno-procesowych mechanizmów porządkujących procesy informatyzacji Państwa.

W fazie I, mechanizmy GIK 1.0 (grafika poniżej) zastosowane zostaną w zakresie uruchamiania nowych projektów IT w ramach konkursów II Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), a w szczególności działań 2.1 - „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” oraz 2.2 – „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”. Pierwsza odsłona GIK 1.0 zostanie więc umocowana w procedurach POPC i Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC). Następnie, po ewaluacji, mechanizm GIK 2.0 jako ewaluacja GIK 1.0 zostanie zastosowany do pozostałych projektów oraz systemów teleinformatycznych administracji.

Szczegółowy opis GIK znajduje się w załączniku nr 3 do Strategii Informatyzacji Państwa.

Ministerstwo Cyfryzacji w ramach GIK opracuje model tworzenia i rozwoju bazy wiedzy i kompetencji administracji oraz zredefiniuje zakresy ról i kompetencji jednostek biorących udział
w procesach informatyzacji Państwa. Główny Informatyk Kraju będzie definiował systemowe meta-reguły wskazujące parametry, jakimi muszą dysponować poszczególne nowotworzone systemy IT, niezależnie od warunków brzegowych i krytycznych kryteriów zdefiniowanych w POPC. O meta-reguły zostaną oparte wszystkie nowe projekty POPC (a w przyszłości, w wersji GIK 2.0, wszystkie projekty i systemy IT w administracji rządowej RP), które zawierać będą zasady realizacji projektów oraz tworzenia systemów IT. Do takich zasad należy np.

  • konieczność uzasadnienia powstania systemu,
  • uzasadnienia celowości przetwarzania informacji w systemie,
  • obligatoryjność mechanizmów integracji, korzystania z innych systemów oraz
  • konieczność korzystania z zasobów Bazy Aktywnych Systemów Informatycznych Administracji – BASIA – dla uniknięcia powielania istniejących rozwiązań.

Mechanizm zakłada konsolidację ekspertów IT Państwa, w którym działać będzie koordynowane przez Ministerstwo Cyfryzacji Centrum Kompetencyjne Administracji (CKA) oraz docelowo przejęcie przez COI funkcji Centrum Usług Wspólnych (CUW) adekwatnych do procesu informatyzacji Państwa dla wspierania realizacji meta-reguł powiązanych ze strategią IT Ministerstwa Cyfryzacji.  Chodzi o to, aby również zgłaszane potrzeby zakupów w zakresie projektów IT poszczególnych urzędów były poddawane mechanizmom GIK, w szczególności w zakresie rozwoju
i utrzymania systemów teleinformatycznych administracji rządowej RP. Funkcję centralnego zamawiającego systemów IT - ale wyłącznie w zakresie produktów niepowtarzalnych, czyli co do zasady projektów, a nie zakupów sprzętu i standardowego oprogramowania -  pełnić będzie COI. 

W efekcie Państwo odzyska strategiczną kontrolę nad informatyzacją oraz implementacją projektów IT w administracji publicznej.

Mapa mechanizmu Głównego Informatyka Kraju w ramach koordynacji projektów POPC

Mapa mechanizmu Głównego Informatyka Kraju w ramach koordynacji projektów POPC