Otoczenie prawne

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Wieloletnie doświadczenia we wdrażaniu systemów teleinformatycznych w administracji oraz sygnały płynące z rynku, urzędów i od obywateli dają legitymację do uchylenia — po 11 latach funkcjonowania — ustawy o informatyzacji[1] i zastąpienia jej nowoczesnym aktem prawnym regulującym działania e-administracji. W III kwartale 2016 roku zostanie przygotowany projekt takiej strategicznej ustawy, który sprosta nowoczesnym trendom, podkreślającym konieczność usprawniania komunikacji pomiędzy państwem a obywatelem. W II połowie 2016 roku zainicjowane zostaną szerokie konsultacje, prowadzone przez  powołany do tego celu w Ministerstwie Cyfryzacji zespół składający się z przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej (w ramach Linii Współpracy 2016) i instytucji pozarządowych. Ustawa o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw, która wejdzie w życie po 1 lipca 2016 roku  usunie z systemu prawa  ustawę o podpisie elektronicznym, dając miejsce stosowania w Polsce rozporządzenie eIDAS. To wstęp do szerszych zmian, porządkujący zakres jednolitej identyfikacji, uwierzytelniania oraz usług zaufania w polskiej administracji.

W szczególności w ramach dalszych zmian prawnych uregulowane zostaną następujące obszary:

  • umocowanie prawne roli Portalu Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie  pełnił rolę strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej i głównego kanału komunikacji elektronicznej z obywatelami,
  • ujednolicenie mechanizmu doręczania dokumentów elektronicznych w kontaktach Państwo-obywatel, tak by dokumenty urzędowe wysyłane do obywateli były udostępniane w ten sam sposób i na jedno konto obywatela,
  • wskazanie sposobu publikacji i ustanowienia standardu systemów klasy EZD dla administracji publicznej,
  • wprowadzenie mechanizmów eID w szczególności w zakresie Krajowego Schematu Identyfikacji Elektronicznej,
  • wskazanie sposobu publikacji oraz ustanowienia standardu API i mechanizmów integracji administracji i automatyzacji publikacji informacji publicznej – Strategia Integracji Systemów Państwa,
  • uregulowanie kwestii poziomu bezpieczeństwa identyfikacji i uwierzytelniania w dostępie do usług i danych.

[1] Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. RP z 2005, nr 64, poz. 565).