Portal Rzeczypospolitej Polskiej

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Strategia Informatyzacji Państwa

Rozdział 1. Portal Rzeczypospolitej Polskiej

 

W dokumencie powstałym po konsultacjach „Kierunków Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych” z dnia 26 lutego 2016 r. określony został cel projektu Portalu Rzeczypospolitej Polskiej:

„Państwo polskie jest jedno, administracja w oczach obywatela musi stanowić całość. Obywatel czy przedsiębiorca, który szuka informacji dotyczącej administracji rządowej  będzie miał do dyspozycji jedną stronę internetową, gdzie szybko odnajdzie wszelkie potrzebne informacje, w tym także te obecnie zawarte w Biuletynach Informacji Publicznej (BIP), jak i e-usługi, prezentowane w jednolity i ustandaryzowany sposób. Pozwoli to jednocześnie na znaczne zmniejszenie kosztów utrzymywania, zarządzania i budowania niezależnych serwisów internetowych poszczególnych jednostek administracji państwowej. Należy stworzyć jeden zunifikowany i przejrzysty portal informacyjno-usługowy całej administracji rządowej.”

Strona główna Portalu będzie cyfrową bramą państwa polskiego i zarazem mapą jego instytucji. Portal będzie głównym miejscem udostępniania informacji publicznych przez polską administrację — strona główna Portalu będzie pełniła funkcję strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej. Portal połączy strony administracji rządowej w jeden, jednolity i przejrzysty system informacyjny. Obywatel znajdzie tu podany w ustandaryzowany sposób wykaz podmiotów wykonujących zadania publiczne, a także, docelowo, gamę usług świadczonych przez państwo i przez podmioty współpracujące w zakresie usług z administracją publiczną (katalog usług publicznych). 

Na tych dwóch katalogach będzie opierała się architektura informacji Portalu. Ponadto każda strona podmiotowa BIP będzie zawierała wykaz wszystkich zasobów będących w kompetencji danego podmiotu publicznego (dane publiczne).

Podmioty administracji rządowej będą prowadzić strony www wyłącznie na Portalu Rzeczypospolitej Polskiej. Strony te będą pełnić funkcje stron podmiotowych BIP jednostek administracji rządowej. Połączone więc zostaną dotychczas najczęściej niezależnie funkcjonujące dwa kanały informacji o działaniach jednostek administracji: portale BIP i strony www. Projekt ten wymaga integracji bazy danych podmiotów wykonujących zadania publiczne serwisu bip.gov.pl z Portalem. W ten sposób ujednolicony zostanie tryb funkcjonowania polskiej administracji — w pierwszej fazie projektu, czyli do 31 marca 2017 r. zmiana dotyczyć będzie ministerstw, ale zasięg projektu będzie się rozszerzał i docelowo obejmie pozostałe jednostki administracji publicznej, co będzie wymagało, w miarę rozwoju Portalu, zmian regulacji prawnych dotyczących trybu udzielania informacji publicznych. Dzięki integracji z systemem EZD RP, obywatele uzyskają także dostęp w sposób maksymalnie zautomatyzowany do informacji publicznej gromadzonych w systemach urzędów.

Każdy obywatel przez Portal Rzeczypospolitej Polskiej — za pomocą publicznego lub prywatnego środka identyfikacji elektronicznej dopuszczonego do wykorzystywania w systemach podmiotów publicznych w ramach krajowego schematu identyfikacji elektronicznej udostępnianych w ramach eID — będzie mógł sprawdzić, jakie informacje na jego temat zebrało państwo, dowiedzieć się (dzięki integracji Portalu z systemem EZD RP), na jakim etapie rozpatrywania jest aktualnie jego wniosek, i jakie w jego sprawie toczą się postępowania. Usługi, które oferuje administracja, zostaną udostępnione obywatelom w sposób prosty i bezpieczny. Część usługowa Portalu będzie kontynuowała ideę i praktyki wypracowane przy budowie i prowadzeniu portalu obywatel.gov.pl w ramach Inicjatywy „Obywatel”.

Poprzez konto na Portalu, obywatel będzie w sposób bezpieczny komunikował się z administracją dzięki nowym i uproszczonym mechanizmom skutecznego doręczania dokumentów urzędowych. Posiadanie konta (choć nieobowiązkowe) przyniesie obywatelowi dodatkowe korzyści, umożliwi obsługę dokumentów urzędowych, czy też przegląd historii kontaktu z urzędami. W ramach działań Ministra Cyfryzacji w zakresie zmian przepisów prawa opracowane zostaną zasady nowego sposobu doręczenia dokumentów elektronicznych obywatelom z każdej instytucji w taki sam sposób. Rozwiązanie to da obywatelom pewny i bezpieczny dostęp do dokumentów urzędowych, a urzędom zapewni skuteczny kanał komunikacji z obywatelami.

Sprawna komunikacja obywateli z urzędami za pośrednictwem Portalu będzie wymagała równoległych działań wymienionych w Strategii, w tym elektronizacji i usieciowienia administracji publicznej, procedowania spraw za pomocą jednego systemu klasy EZD (EZD RP), utrzymania, zapewnienia referencyjności danych i udostępniania ich w rejestrach państwowych (SRP), a także ujednolicenia i upowszechnienia zasady uwierzytelniania i podpisu elektronicznego. Wszystkie te działania zakładają uproszczenie procedur administracyjnych, automatyzację wymiany i weryfikację informacji urzędowych pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.

W takiej formie Portal Rzeczypospolitej Polskiej pozwoli:

  • ujednolicić strony www i BIP wszystkich podmiotów administracji rządowej, zaproponować pozostałym jednostkom administracji i podmiotom wykonującym zadania publiczne narzędzia, które będą standaryzować i ułatwiać im prowadzenie stron internetowych, w tym, jak w przypadku samorządów terytorialnych, umożliwiać włączanie stron podmiotowych jednostek organizacyjnych w większe portale regionalne;
  • udostępnić, w modułach odpowiadających dziedzinom, e-usługi publiczne świadczone obecnie przez ePUAP, serwisy dziedzinowe oraz serwisy regionalne, nie mnożąc zarazem usług regionalnych, a je standaryzując, tak, by usługi, które mogą być świadczone w całym kraju były w każdym jego rejonie dostępne;
  • zinwentaryzować wszystkie zasoby danych publicznych należących do podmiotów rządowych;
  • udostępniać informacje publiczne za pomocą usług API (także informacje gromadzone w EZD i w systemach dziedzinowych);
  • wielokrotnie wykorzystywać opublikowane informacje publiczne.

Kluczowym działaniem w kierunku stworzenia Portalu Rzeczypospolitej Polskiej będzie przebudowa koncepcji ePUAP. ePUAP podzielony zostanie na platformę back-end’ową, wspierającą Portal w zakresie obsługi obywatela i przedsiębiorcy oraz dedykowaną urzędom (np. portal interoperacyjności, czy też CRWD).

Instytucją odpowiedzialną za funkcjonowanie Portalu będzie Ministerstwo Cyfryzacji, technicznie prowadzić go będzie i utrzymywać Centralny Ośrodek Informatyki, a wspierać zarówno w zakresie gospodarowania informacją publiczną, jaki i przy tworzeniu, integrowaniu i udostępnianiu e-usług — Centrum Kompetencyjne Administracji. W ramach Portalu uruchomiony zostanie także Help-Desk dla urzędników.

Więcej na temat założeń funkcjonowania Portalu Rzeczypospolitej Polskiej przeczytać można w Załączniku nr 1 do Strategii Informatyzacji Państwa