Platforma integracji usług i danych

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Strategia Informatyzacji Państwa

Rozdział 5. Platforma integracji usług i danych

 

W celu umożliwienia sprawnego funkcjonowania wymiany danych, jak również świadczenia usług przez poszczególne elementy w ramach Architektury Informacyjnej Państwa zostanie utworzona centralna Platforma Integracji Usług i Danych. Będzie to narzędzie odpowiedzialne za utrzymywanie centralnego rejestru usług, techniczną integrację systemów oraz centralne monitorowanie i raportowanie dostępności usług oraz danych udostępnianych przez poszczególne systemy. Platforma będzie ponadto wzbogacona o elementy służące zarządzaniu procesami w administracji publicznej, takimi jak: silnik reguł, silnik przepływu zadań, komponenty orkiestracji procesów jak również umożliwiające przetwarzanie żądań złożonych, w przypadku których niezbędne jest współdziałanie więcej niż jednego systemu.

Platforma będzie również centralnym komponentem umożliwiającym integrację systemów administracji państwowej z systemami komercyjnymi (B2A). Dzięki jednolitemu podejściu do zarządzania przepływem danych będzie możliwe re-użycie danych przechowywanych w rejestrach państwowych przy jednoczesnej ścisłej kontroli ich zakresu. Umożliwi to zmniejszenie nakładów wymaganych na budowę systemów bezpieczeństwa, jak również łatwiejsze zarządzanie tymi systemami – co przełoży się na niższe koszty utrzymania niż w przypadku systemów rozproszonych.

Platforma zminimalizuje konieczność zmian po stronie systemów dziedzinowych w przypadku zmiany w istniejących rozwiązaniach, jak również ułatwi wdrażanie nowych elementów bez konieczności modyfikacji w istniejącej architekturze/modelu integracji. Dla określonych rodzajów usług (np. aktualizacji danych), platforma będzie również stanowić element zabezpieczenia przed krótkotrwałą niedostępnością systemów dziedzinowych poprzez wykorzystanie wbudowanych mechanizmów pamięci podręcznej.

W ramach procesu przygotowywania platformy, powstanie również centralne repozytorium architektury integracyjnej, w którym będą utrzymywane informacje na temat wszystkich przepływów danych pomiędzy systemami (zarówno państwowymi, jak i komercyjnymi). Umożliwi to w przyszłości uproszczenie oceny złożoności poszczególnych projektów realizowanych w ramach architektury informacyjnej państwa z punktu widzenia ich wpływu na istniejący model integracji przynosząc wymierne oszczędności dla budżetu państwa.

We wrześniu 2016 r. zostaną opublikowane przez MC dokumenty opisujące Strategię Integracji Systemów Państwa oraz etapowy plan wdrożenia platformy, który będzie uwzględniał zależności pomiędzy poszczególnymi projektami jakie będą realizowane na dany moment, jak również inicjatywami zaplanowanymi w perspektywie 2016-2020. Jednym z kluczowych etapów wdrożenia, będzie rozpoczęcie opracowywania w oparciu o Model Informacyjny Państwa o którym mowa w rozdziale 3 powyżej, Kanonicznego Modelu Danych, który będzie stanowił praktyczną realizację MIP, wykorzystywaną na cele związane z integracją systemów i usług. Podstawą w tym przypadku będzie Kanoniczny Model Danych SRP, który będzie stopniowo wzbogacany o wybrane elementy z pozostałych systemów.

Całość procesu utrzymania Platformy Integracji Usług i  Danych, będzie realizowana przez MC oraz podległe mu jednostki. Na etapie budowy i wdrożenia dopuszczalne będzie wykorzystanie zasobów zewnętrznych.