Wspólna Infrastruktura Państwa

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Strategia Informatyzacji Państwa

Rozdział 7. Wspólna Infrastruktura Państwa

 

W rozdziale poświęconym Głównemu Informatykowi Kraju wskazano mechanizmy, które docelowo mają nie tylko służyć integracji systemów teleinformatycznych, ale także dążyć do przenoszenia tych systemów na wspólną infrastrukturę utrzymywaną w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Cyfryzacji. Diagnoza stanu informatyzacji Państwa po realizacji projektów informatycznych w poprzednich perspektywach wykazuje, że administracja publiczna ma do dyspozycji wiele niewykorzystanych zasobów infrastruktury, zakupionych w większości w ramach projektów unijnych, rozproszonych w licznych serwerowniach na terenie całego kraju.

Jednocześnie, aby móc udostępniać zasoby informacyjne Państwa na skalę masową, w tym te opisywane w niniejszym dokumencie, należy dysponować sprawną i niezawodną infrastrukturą sprzętowo-programową. W ramach tych działań mających na celu unifikację i integrację zasobów powstaną:

 • Wspólne Centra Przetwarzania Danych – (Podstawowe/Zapasowe), także w odległych lokalizacjach, w których umieszczony zostanie sprzęt niezbędny dla wszystkich (co do zasady) rejestrów. Wspólne macierze, serwery, elementy sieciowe, zabezpieczenia dla wszystkich systemów. W ramach tego działania wykorzystane zostaną już istniejące zasoby, serwerownie, rządowe  centra przetwarzania i inne dostępne zasoby. Wybrane zostaną te z nich, które spełniają standardy bezpieczeństwa adekwatne do oczekiwanego poziomu usług i roli jaką pełnią dla administracji publicznej.
 • Wspólne kanały łączności do poszczególnych lokalizacji z różnymi podmiotami administracji rządowej (tworzenie kanałów dedykowanych poszczególnym systemom czy organom administracji nie będzie możliwe); scentralizowane i redundantne połączenia z internetem, zabezpieczone przed współczesnymi zagrożeniami płynącymi
  z cyberprzestrzeni.
 • Standaryzacja w obszarze elementów infrastruktury takich jak systemy operacyjne, serwery bazodanowe, serwery aplikacyjne i infrastruktura ale tak, by żaden dostawca nie uzyskał pozycji monopolisty.
 • Warstwowa architektura wszystkich aplikacji (która zapewni możliwość przenoszenia i niezależność od oprogramowania systemowego i RDBMS tak, by żaden dostawca nie uzyskał pozycji monopolisty).
 • Centralne systemy: poczty, logowania, help-desk użytkowników, wideokonferencyjne, pracy grupowej, wspólny system wydruków,  stanowiące wspólną platformę komunikacyjną.
 • Bezpieczeństwo:
  • Wspólne systemy bezpieczeństwa  zapewniające scentralizowaną ochronę stacji roboczych i serwerów przed znanymi i nieznanymi zagrożeniami.
  • Zapewnienie bezpiecznych kanałów wymiany informacji pomiędzy użytkownikami, systemami centralnymi oraz światem zewnętrznym. 
  • Ochrona systemów centralnych przed utratą, wyciekiem lub skompromitowaniem gromadzonych w nich danych (bazy danych, systemy, aplikacje, infrastruktura).
  • Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów i informacji poprzez podejście systemowe oparte o najlepsze praktyki, w tym ISO 27000 (zarządzanie bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 22301 (zapewnienie ciągłości działania).
  • Wypracowanie standardów, zaleceń i metod kontroli w zakresie bezpieczeństwa systemów i podmiotów współpracujących z systemami administracji państwowej.
 • Kompetentne zespoły w ramach Centrum Kompetencyjnego Administracji oraz Centrum Utrzymania przy COI MC.

Zarówno unifikacja jak i integracja zasobów będzie uwzględniać konieczność zapewnienia zarówno otwartości jak i ochrony prywatności już w fazie projektowania.

Dzięki standaryzacji i centralizacji zasobów wzrośnie dostępność systemów i obniżone zostaną koszty utrzymania. Wszystkie systemy widoczne będą z zewnątrz jako „prywatna chmura” usług.

Ministerstwo Cyfryzacji uruchomi projekt, którego celem będzie wypracowanie mechanizmów budowy wspólnej infrastruktury Państwa, uwzględniającej istniejące zasoby, które będą stopniowo przenoszone do Centrów Przetwarzania. Nie musi to oznaczać fizycznej zmiany lokalizacji, a jedynie włączenie do wspólnych zasobów wykorzystywanych przez różne organy administracji. Zinwentaryzowane zasoby, które będą wykorzystywane, a nie zostaną przeniesione do Centrum Przetwarzania Danych, będą działać w ramach ujednoliconych procedur. Należy zaznaczyć, iż niektóre z włączanych zasobów będą stopniowo wygaszane w wyniku migracji do zunifikowanej infrastruktury.

Działanie to będzie prowadzone w synergii ze strategią cyberbezpieczeństwa dla RP.

Założenia projektu „Wspólna infrastruktura Państwa” zostaną opublikowane przez MC do końca 2016 roku.