Linia Współpracy 2016

Przeniesienie do kanału informacyjnego RSS ministerstwa

Strategia Informatyzacji Państwa

Rozdział 10. Linia Współpracy 2016

 

W latach 2008-2010 z inspiracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz współpracujących samorządów, powstała inicjatywa pierwotnie zwana Linią Demarkacyjną, by ostatecznie ewaluować w kierunku Linii Współpracy, której celem było opracowanie dokumentów stojących na straży synergii działań pomiędzy rozwiązaniami IT budowanymi przez administrację rządową (centralnie) oraz samorządową (regionalnie). Jak czytamy w zamykającym dwa lata współpracy dokumencie z 1 lutego 2010 roku w rozdziale 1.1 Istota i przegląd zawartości dokumentów Inicjatywy LW, przedsięwzięcie miało wymiar praktyczny i taki sam, bazując na ówczesnych doświadczeniach, będzie miała kontynuacja niedokończonego dzieła:

„Niniejszy dokument jest wiodącym dokumentem programowym opracowanym w ramach wspólnej inicjatywy, pod nazwą Inicjatywa Linia Współpracy (w skrócie „Inicjatywa LW” lub „LW”), podjętej przez MSWiA i samorząd (zwanymi dalej również Stronami) na rzecz modernizacji funkcjonowania administracji zakładającej powszechne wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do realizacji zadań publicznych. Dokumenty Inicjatywy LW, określając zasady współpracy i odpowiedzialności na poziomie koncepcyjno-technicznym administracji rządowej i samorządowej w procesie rozwoju infrastruktury informacyjnej państwa, szczegółowo identyfikują zakres rzeczowy i harmonogram udostępniania produktów wytwarzanych w ramach wybranych projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Tym samym wspierają, zgodnie z zaleceniami Komisji UE, zadania związane z zapewnianiem pożądanego poziomu interoperacyjnego współdziałania systemów teleinformatycznych, rządowych i samorządowych na różnych szczeblach ich funkcjonowania. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie praktyczne, bo oparte na uzgodnionej architekturze i na zbiorze konkretnych rozwiązań (produktów), uzgodnienie obszarów współdziałania systemów teleinformatycznych projektowanych i eksploatowanych w administracji rządowej i samorządowej w Polsce. W konsekwencji podjęta współpraca umożliwi wskazanie funkcjonalnego rozdziału tych systemów i zapobieganie zjawisku powielania tych samych rozwiązań w wielu systemach, umożliwi także wykorzystanie uzyskanych doświadczeń w ramach rozpowszechniania dobrych praktyk.”

W kwietniu 2012 roku Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji aktualizowało dokument, jednak do dnia dzisiejszego nie opracowano dokumentu o charakterze ostatecznym, zatwierdzonego przez obie strony. Ministerstwo Cyfryzacji ponownie nawiąże współpracę z administracją samorządową i — ściśle z nią współdziałając, stworzy dokument „Linia Współpracy 2016”, który umożliwi racjonalne wykorzystanie środków publicznych i synergię działań w zakresie informatyzacji. W dokumencie tym uwzględnione zostaną programy operacyjne na lata 2014-2020. Ożywienie praktycznego wymiaru Linii Współpracy jest istotne ze względu na potrzebę włączenia administracji samorządowej wraz z funkcjonującymi w regionach systemami (także w zakresie e-zdrowia, infrastruktury sieciowej i e-edukacji) w ekosystem rozwiązań administracji rządowej, w tym rozwiązań opisywanych w niniejszym dokumencie. Praca nad dokumentem „Linia Współpracy 2016” powinna zostać zakończona wspólnymi uzgodnieniami administracji rządowej, reprezentowanej przez Ministra Cyfryzacji, i zainteresowanych przedstawicieli administracji samorządowej do końca roku 2016, tak by realizację projektów unijnych (centralnych POPC i regionalnych 16 x RPO) rozpocząć w nowej perspektywie, zakładającej synergię budowanych rozwiązań. Dokument ten określi zasady tworzenia i udostępniania usług samorządowych przez Portal Administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Cyfryzacji wskaże osobę odpowiedzialną za prowadzenie przedsięwzięcia, do którego zaproszeni zostaną przedstawiciele administracji samorządowej RP.